Tilastot 1988 - 2022

Seminaareja: 30 kpl
Seminaarien kesto: 90 pv
Osallistujia: 5942 henkeä
Seminaari henkilötyöpäiviä: 16450 tp
Vapaaehtoisten työtunnit: yli 41240 t

-Seminaari työryhmä-

Seminaarit aikajärjestyksessä

Pelastuspalveluseminaarit I - XIX

I 28.-30.10.1988 Saariselkä

Osallistujia 120    

Aihe: Pelastaminen ja sairaankuljetus Lapissa. Kylmän vaikutus autettaviin, auttajiin, hoito- ja kuljetusvälineistöön.

Tavoite: Herättää keskustelu kylmän aiheuttamista ongelmista autettaville, auttajille ja kalustolle
Seminaarissa luennoilla käsiteltiin sairaankuljetuksen ongelmia pitkien etäisyyksien Lapissa, ilmasairaankuljetusta, kuljetus- ja hoitovälineistön pakkasenkestoa, sekä autettavien ja auttajien kylmäsuojausta.   
Lauantain sulanmaan harjoitus toteutettiin rastiharjoituksena, yöllisen myrskyn jäljiltä varsin talvisissa olosuhteissa.   

Esille tullutta:   
 • pitkät matkat ja hoidonalkamisviive 
 • sairaankuljetusten välineistön parantaminen 
 • sairaankuljetuksen henkilöstön koulutustason parantaminen 
 • viestiyhteydet ambulanssista hätäkeskukseen esim. palokanava 
 • helikopterit potilaan kuljetuksiin 
 • kylmäsuojaus välineistö
 1. Kylmäsuojausvälineistöä kehitettiin tuntureiden pelastusyksiköihin
 2. Päätettiin jatkaa seminaareja ja suunnata koulutusta ja harjoituksia myös lääkintähenkilöstölle
 3. Seminaarin pohjalta käynnistyi hankkeita kylmäsuojauksen kehittämiseksi

II 13.-15.10.1989 Olostunturi

Osallistujia 150   

Aihe: Ensiapu, ensihoito, pelastaminen ja sairaankuljetus maastossa.

Tavoite: Taitojen kartuttaminen ja kaluston testaaminen käytännön tilanteissa

Luennot käsittelivät kylmän aiheuttamia erityisongelmia pelastustehtävissä, sekä viestiliikennettä.

Harjoitus toteutettiin siten, että maastoon oli sijoitettu eritavalla loukkaantuneita potilaita. Ryhmät suunnistivat heille annetun potilaan luo, antoivat ensiavun/ - hoidon, valmistelivat potilaan kuljetus kuntoon ja kuljettivat erilaisilla kuljetusmenetelmillä lähimmän autotien varteen. Harjoituksessa mitattiin myös potilaiden ja nesteiden lämpötiloja.   

Esille tullutta:
 • maastosairaankuljetukseen sopiva välineistö
 • nesteensiirto ja nesteiden lämpimänä pysyminen maasto-olosuhteissa
 • potilaan kylmäsuojaus; liian pienet ja raskaat peitteet
 • viestiyhteydet
 1. Maastosairaankuljetukseen kehitettiin perässä vedettäviä purilaita, pyöräpaareja
 2. Nesteensiirtoon tarvittavia välineitä kehitettiin Oulussa Raimo Pihlajaniemen johdolla

III 24.-26.8.1990 Sodankylä

Osallistujia 200 

Aihe: Lentopelastus ja lentosairaankuljetus. Lentokenttäalueen lento-onnettomuus.   

Tavoite: Perehtyminen lentosairaankuljetukseen ja toimintaan lento-onnettomuustilanteessa   

Luennoissa käsiteltiin ilma-alusten käytettävyyttä sairaankuljetuksiin, lentopaikan pysyväismääräyksiä, toimintaa lento-onnettomuuspaikalla, sekä onnettomuustutkintaan vaikuttavia seikkoja.   

Kuviteltu lento-onnettomuus tapahtui Sodankylän lentokentällä, missä matkustajakoneen lasku meni pitkäksi. Harjoituksessa käytiin läpi kaikki toiminnan osa-alueet; paikantaminen-, sammutus- ja pelastustehtävät, ensiapu ja loukkaantuneiden kuljetus perustetulle ensiapuasemalle ja sitten sairaalaan, sekä onnettomuustutkinta.                       

Esille tullutta: 
 • lentosairaankuljetukseen soveltuva kalusto tutuksi
 • henkilöstön ja materiaalin kuljetus onnettomuuspaikalle kopterilla
 • potilaan noutamis- ja saattamisongelmat (paluumatka ei työaikaa VES) 
 • riittävä kylmäsuojausvälineistö (teltta) 
 • tunnisteliivit/potilaskortit
 1. Eri toimijoiden tunnisteliivien kehittely alkoi (monia malleja kokeiltiin) 
 2. Triage-kortit (potilaskortit) tuotiin malleja mm. Norjasta, tehtiin omia ja kehitettiin puutteiden pohjalta

IV 11.-13.10.1991 Saariselkä

Osallistujia 170

Aihe:  Matkailukeskuksen turvallisuus. Hotellipalo
Seminaari oli 2-osainen. Julkaistun ohjelman lisäksi, la aamuna klo 5 alkoi A-harjoitus, jossa harjoiteltiin pelastustoimintaa hotellipalossa.   

Tavoite: Perehtyminen pelastussuunnitteluun ja hotellipalon aiheuttamaan pelastustoimintaan, sekä pelastus-, ensiapu- ja kuljetusvälineistön käytön opettelu.     

Mediassa varsin suuren huomion saanut harjoitus alkoi aamulla klo 5, jolloin Riekonlinnan palohälyttimet pärähtivät soimaan. Palavasta siivestä pelastettiin 40 uhria, joista osa kuljetettiin Ivalon terveyskeskukseen ja osalle oli järjestetty henkistä tukea psykiatri Veikko Meriläisen johdolla. 

Lauantaina iltapäivällä harjoiteltiin vielä rasteilla ja tutustuttiin uusiin välineisiin.   

Esille tullutta:    
 • matkailijoiden turvallisuutta lisäävät tekijät; viesti-, kuljetus- ja ensiapuvälineet puistohenkilökunnalle, rajavartiostolle, VPK:n organisaatiolle ja poromiehille
 • majoitusliikkeiden vastaanottoihin toimenpideluettelo tällaisia tapauksia varten
 • hotellin henkilökuntaan kuuluvien tehtävät tällaisia tapauksia varten tulee määritellä
 • erikieliset kuulutukset, toisto 2-3 kertaa
 • alusta saakka selkeät johtajat; pelastus-, tilanne- ja lääkintäjohtajat
 • valmiusryhmien toiminnan tehostaminen; varusteet ja koulutus, sekä viestintävälineet
 1. Riekonlinna laati toimenpideluettelon tällaisiin tilanteisiin
 2. Panosti yö respan perehdytykseen
 3. Terveyskeskuksissa ruvettiin kouluttamaan valmiusryhmiä ja hankkimaan heille varusteita

V 6.-8.11.1992 Kolari

Osallistujia 150

Aihe: Moottorikelkkailun turvallisuus

Tavoite: Kelkkailukulttuurin ja -turvallisuuden kehittäminen, sekä ensiapu ja pelastustoiminta.   

Luennoilla käsiteltiin moottorikelkkailua, työn, vapaa-ajan, kilpailujen ja safareiden näkökulmasta. Alustuksissa keskusteltiin kelkkailun aiheuttamista vammoista, terveysriskeistä ja turvallisuudesta.   

Harjoituksessa oli maastoon sijoitettu potilaita joilla oli jokin moottorikelkkailussa esiintyvä tyyppivamma. Ryhmien tehtävänä oli paikantaa potilas, antaa ensiapu ja kuljettaa maastosta.   

Esille tullutta: 
 • moottorikelkkailun tapaturma ja muut terveysriskit
 • kilpailuturvallisuus
 • safareiden turvallisuussuunnittelu
 • suojaus- ja viestivalmius
 1. Em. pohjalta SPR haki rahoituksen moottorikelkkailun turvallisuusprojektiin 1994 - 1996, jossa tavoitteena oli moottorikelkkailun turvallisuuden parantaminen, ohjeistuksen laatiminen ja turvallisuuskoulutukset.Tuloksena ABC-kelkkakoulukirjanen, video, tarroja, julisteita ja seinätaulu

VI 26.-28.11.1993 Olostunturi

Osallistujia 150    
Aihe: Talviajan maastopelastus. Etsintä, suunnistus, paikantaminen ja viestintä.   

Tavoitteet: Kouluttaa osallistujia talviajan maastopelastukseen erilaisin välinein, sekä testata uusia paikannuslaitteita.   

Harjoituksessa kelkkapartioiden tuli suunnistaa ja pelastaa maastosta potilas, sekä antaa hänelle ensiapu ja kylmäsuojata. Viestintä ja paikantamislaitteet tulivat tässä harjoituksessa korostetusti esille.   

Esille tullutta:
 • pelastuslähettimen ja suuntimalaitteiston tarpeellisuus pelastustehtävissä
 • reki-telttayhdistelmän käytettävyys onnettomuuspaikalla
 • autettavan ja auttajan kylmäsuojauksen kehittäminen
 • kuljetuskaluston edelleen kehittäminen kokemusten pohjalta
 • valistuksen lisääminen/turvallisuuskoulutus maastossa liikkujille
 1. Harjoituksessa testattiin aiempien seminaarien innoittamana eripuolilla lappia kehitettyjä pelastustehtäviin sopivia rekiä ja poimittiin uusia kehitysideoita
 2. Tehtiin myös uusia parannusideoita suojausvälineiden osalta

VII 28.-30.10.1994 Saariselkä

Osallistujia 200                      

Aihe: Liikenteen suuronnettomuus.                   

Tavoite: Ensiapu/ensihoito- ja pelastusvalmiuden kehittäminen onnettomuustilanteen pelastusvaiheesta jälkihoitovaiheeseen.   

Luennot käsittelivät johtokeskustoimintaa, viestintää, ja kuntarajat ylittävää pelastustoimintaa eri viranomaisten näkökulmasta.   

Harjoituksen aiheena oli linja-auton ja henkilöauton yhteentörmäys Inarin- ja Sodankylän kunnanrajalla. Loukkaantuneita 50 henkilöä, jotka edustivat eri kansallisuuksia. Paikalle tuli myös LKS:n valmiusryhmä rajavartioston helikopterilla.   

Esille tullutta:
 • erillisen johtokeskuksen tarpeellisuus
 • kommunikaatio-ongelmat (tulkkaus)
 • riittävän materiaalin toimittaminen onnettomuuspaikalle
 • yhteiskoulutuksen tarve pelastus - lääkintä
 • tunnisteliivit /potilaskortit
 1. Johtokeskustoimintojen koulutus ja toimintojen harjoittelun tärkeys huomattiin ja otettiin mukaan tuleviin koulutuksiin ja seminaarien harjoituksiin
 2. Kunnittain ruvettiin keräämään listaa kielitaitoisista joita voidaan hälyttää tarvittaessa
 3. Tunnisteliivien ja potilaskorttien kehittäminen jatkuu, kunnes löytyy sopiva malli, testaamista jatketaan
 4. Kunnittain mietitään miten saadaan nopeasti onnettomuuspaikalle runsaasti materiaalia

VIII 29.9.-1.10.1995 Saariselkä - Ivalon lentoasema

Osallistujia 280
                    
Aihe: Lentoliikenteen suuronnettomuus tunturissa.                 

Tavoite: Testata hälytysjärjestelmän toimivuutta lento-onnettomuustilanteessa, sekä parantaa viranomaisten ja vapaaehtoisten valmiuksia suuronnettomuustilanteessa.   

Luennot käsittelivät toimintaa suuronnettomuustilanteessa eri viranomais- näkökulmasta. Johtamistoimintaa ja potilasluokitusta onnettomuuspaikalla, sekä johtokeskustoimintaa ja  ilmasairaankuljetusta.   

Harjoituksessa kuvattiin matkustajakoneen pakkolasku erämaahan. Loukkaantuneita oli 100. Loukkaantuneet kuljetettiin helikoptereilla Ivalon lentokentälle perustettuun ensihoitopaikkaan. Johtokeskuksen kartoitti vakavasti palaneiden potilaiden osalta mihin sairaaloihin he olisivat Suomessa mahtuneet.   

Esille tullutta:
 • johtajan näkyminen
 • johtajien näkyminen / tunnisteliivit
 • johtopaikan toiminta / päättämättömyys
 • triage-ongelma /potilaskortit
 • kylmäsuojaus ja materiaaliongelma
 1. Johtamiskoulutusta tulee jatkaa ja tunnisteliivit tulee saada viranomaisten autoihin, osaan autoja hankittiin seuraavan vuoden aikana
 2. Alueittain hankittiin/varauduttiin terveyskeskuksissa materiaalein isoon onnettomuuteen

IX 23.-25.5.1997 Sodankylä, Jääkäriprikaati

Osallistujia 120   

Aihe: Pelastus ja ensihoito maastossa. Puolustusvoimien kenttälääkintäketju.   

Tavoite: Ensiavun/ensihoidon harjoittelu maastossa, sekä tutustuminen puolustusvoimien kenttälääkintäketjuun. Osallistujien yöpyminen tapahtui maastossa ensimmäisen yön osalta.   

Perjantaina tutustuttiin Sodankylän jääkäriprikaatiin ja kenttälääkintäketjuun. Sidontapaikka - joukkosidontapaikka - kevyt kenttäsairaala - potilaskuljetus helikopterilla. Em. jälkeen seurasi varusteiden jako ja leiripaikkojen pystyttäminen ryhmittäin.   

Toiminnasta kertoi mm. Everstiluutnantti Timo Ekdahl ja lääkintäeversti Raimo Pihlajaniemi   

Kenttäharjoitus toteutettiin rengasharjoituksena. Ryhmät kiersivät 10 rastia, joilla harjoiteltiin viestitoimintaa, paikantamista, aggressiivisen autettavan käsittelyä, sekä vuodepalon sammuttamista, ensiapua/ensihoitoa ja kylmäsuojausta unohtamatta.   

Esille tullutta:
 • potilaiden suojaus edelleen puutteellista
 • lämmittimet/nesteensiirto maastossa
 • tuotteiden/välineiden hajanaiset markkinat
 • eri toimialoja käsittävät rastiharjoitukset yhdistävät ja opettavat
 1. Testissä oli uusia lämpimän nesteensiirtoon sopivia välineitä, joihin annettiin parannusehdotuksia

X 13.-15.10.1998 Saariselkä

Osallistujia 150                     

Aihe: Hiihtokeskuksien ja kansallispuistojen henkilöturvallisuus

Tavoite: Kartoittaa ja keskustella turvallisuusriskeistä hiihtokeskusten ja kansallispuistojen alueella.   

Luennoissa käsiteltiin kansallispuistojen, matkailukeskusten ja safarien turvallisuus-suunnittelua, sekä paikannus ja viestintäjärjestelmiä.   

Harjoitus toteutettiin saariselän keskustan tuntumassa rengasharjoituksena. Rasteilla kuvattiin mm. seuraavia tilanteita: moottorikelkan ja hiihtäjän yhteen törmäys, ihmisen pelastaminen vedestä, hiihtäjän pelastaminen lumivyöryn alta,  erilaiset potilaiden kuljetusmenetelmät, huumeveikon rauhoittaminen ja GPS:n käyttö.   

Esille tullutta:
 • matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjät saatava sitoutumaan turvallisuuteen
 • matkailuturvallisuuden koulutuskeskus toteutuuko joskus?
 • riskien kartoitus yhteistyössä viranomaiset, metsähallitus ja alueen yrittäjät
 • rinneturvallisuudessa olennaista nopea ensilähtö ja kyky maastosairaankuljetukseen
 • oppaiden ammattitaito avainasemassa
 • HÄKE - uudistus ja VIRVE
 1. Käytiin alustavat keskustelut uudesta luontomatkailuun liittyvästä hankkeesta, SPR:n vetämä projekti alkoi Lapissa ja Oulussa alkoi 2000 -2003. Turvallisesti luonnossa projektin tavoitteena oli turvallisuuden lisääminen ja yhtenäisten turvallisuusohjeiden laatiminen luontomatkailualalle. Tuotoksena koulutusten ja toimijoiden/yritysten yhteistapaamisten lisäksi, Liiku turvallisesti luonnossa esite ja Toimi näin esite joka painettiin 10 kielellä. Esite on päivitetty 2013.

XI 15.-17.10.1999 Kittilä, Levi

Osallistujia 200

Aihe: Viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö vaativissa etsintätilanteissa.   

Tavoite: Harjoitella eri viranomaisten ja vapaaehtoisten toimintaa vaativassa etsintätilanteessa   

Luennot käsittelivät eri viranomaisten ja vapaaehtoisten roolia etsintätilanteessa. Perjantaina esiteltiin myös Turvallisesti luonnossa projekti ja käytiin katsomassa erilaisia turvallisuuteen ja pelastamiseen liittyviä tapahtumia maastossa.     

Lauantain harjoituksessa potilaat oli sijoitettu kahdelle eri etsintä alueelle, kummallakin alueella oli omat toimijat, mutta yhteinen johtokeskus. Kaikkia eksyneitä ei määräajan puitteissa löydetty, vastaavasti löydettiin satunnaisia virolaisia kulkijoita. Päivä päättyi Rajavartioston helikopterin lämpökamera ja vinssausnäytökseen   

Esille tullutta:
 • viranomaiset ja vapaaehtoiset toisilleen tutuiksi etsintätilanteessa, yhteistyö johtokeskustoiminnassa
 • viestinnän ongelmat
 • kylmän aiheuttamat ongelmat autettaville ja auttajille
 1. Vapepa-johtaja otetaan mukaan johtokeskustyöskentelyyn tästä eteenpäin
 2. Myös auttajien suojavarustusta ruvettiin miettimään ja hankkimaan esim terveyskeskuksiin

XII 6.-8.10.2000 Saariselkä

Osallistujia 150                      

Aihe: Ensiapu, ensivaste ja ensihoito haja-asutusalueilla

Tavoite: Tarkastella viranomaisten ja vapaaehtoisten resurssien yhteensovittamista ensivaste, ensiapu ja ensihoitotoiminnoissa   

Luennot käsittelivät viranomaisten ensivastejärjestelyjä, poliisin toimintaa erityistilanteissa ja ensivasteen koulutusnäkymiä.   

Laskettelurinteen alueella toteutetussa rastiharjoituksessa oli mm. seuraavia tilanteita, ampumavälikohtaus, maastopyöräilyonnettomuus, räjähdysonnettomuus, vinssaus rinteestä, köysirata ja kylmäsuojaus.   

Esille tullutta:
 • ryhmien johtamistoimintaa opeteltava
 • kylmäsuojaus auttaja ja autettava
 • erilaiset potilaan kuljetus- ja siirtovälineet
 • eri toimijoiden tehtävien tunteminen
 1. Vaikka kehitystä ja välineiden kehittelyä oli runsaasti tapahtunut, niitä tuli edelleen kehittää
 2. Seminaarien kautta on toisten tehtäviin tutustuttu ja se on lisännyt yhteistoiminnan tehokkuutta onnettomuustilanteissa

XIII 2.-4.10.2001 Saariselkä

Osallistujia 170   

Aihe: Turvallisesti luonnossa. Yksilön, palvelujentuottajan ja viranomaisten vastuu.   

Tavoite: Keskustella matkailun turvallisuudesta ja eri toimijoiden vastuusta   

Luennot käsittelivät matkailun turvallisuuden kehittämistä, vastuuta ja työnjakoa. EM. aiheita tarkasteltiin kunnan, kansallispuistonhallinnon, matkailukeskuksen ja ohjelmapalveluyrittäjän näkökulmasta.   

Rengasharjoitus toteutettiin Saariselän kaatopaikan ympäristössä. Rasteilla harjoiteltiin mm. helikopteriin lastaamista, potilasselvityksen tekemistä (triage), ensiapuun ja kuljetukseen liittyvien tilapäisvälineiden tekoa, telttapalossa loukkaantuneiden pelastamista ja ensiapua. 

Esille tullutta:
 • TRIAGEN- tekemistä on harjoiteltava
 • yhtenäiset potilaskortit
 • yhteistoiminta helikopterin kanssa
 • rastiharjoituksia tarvitaan
 • erilaiset tilapäisvälineet/ vaihtoehdot tutuiksi; ensiapu/kuljetus
 1. "Puupölkyt" vammatiedoin koettiin erittäin hyväksi, halvaksi ja näppäräksi tavaksi harjoitella triagen tekoa
 2. Yhteistoiminta helikopterin kanssa (turvallisuus) lisättiin koulutus ja harjoitusohjelmiin

XIV 17.-19.10.2003 Saariselkä

Osallistujia 160   

Aihe :Retkeilijän päiväreppu. Vaeltajan valmius ja varustus.   

Tavoite: Turvallisen varautumisen/varusteiden merkitys maastossa liikuttaessa   

Luennot käsittelivät työssä ja vapaa-ajalla maastossa liikkuvien oikeaa varustautumista ja varautumista yllättävissä tilanteissa, sekä vakuutusyhtiön näkemyksiä vahinkotapahtumassa. Lisäksi kuultiin Mobimedin suomista mahdollisuuksista ensihoidon dokumentoinnissa.   

Harjoitus toteutettiin laskettelurinteiden ympäristössä. Tilanne kuvauksina oli mm. auto-onnettomuus, hypotermia, moottorisaha tapaturma, vedestä pelastaminen, retkeilijän suojautuminen ja varusteet, sekä paikantaminen.   

Esille tullutta:
 • toisten työn tunteminen
 • potilaskortit
 • ryhmän varusteiden ja henkilöiden tunteminen
 • yhteistoiminnan harjoittelu
 • mitä huomioitava esim. poliisin työn kannalta rikostapauksissa (ei peitetä jälkiä)
 • hypotermiapotilaan käsittely
 1. Tuleviin seminaareihin luennon ja harjoituksen muodossa lisätään poliisin onnettomuustutkintaan ja rikostapauksiin liittyvät osiot. (Lapissa voi muut pelastajat olla paikalla paljon ennen poliisia)

XV 15.-17.10.2004 Saariselkä

Osallistujia 190                      
Aihe: Suuronnettomuus erämaa-alueella

Tavoite: Luennot koostuivat eri viranomaisten puheenvuoroista ja heidän oman alansa tulevaisuuden näkymistä.     

Lauantain suuronnettomuusharjoituksessa kuvattiin tilannetta, jossa erämaakämpällä tapahtuu kaasuräjähdys ja 20 majoittunutta retkeilijää loukkaantuu eriasteisesti. Muutama lievästi loukkaantunut oli hätääntyneenä kadonnut myös maastoon.     

Esille tullutta:
 • kylmyys monessa vajavaisessa tai virheellisessä hoitoratkaisussa taustalla
 • potilaskorttien käyttö
 • mitä tehdään ulkona/mitä vasta lämpimässä
 • ryhmien merkitseminen; tunnisteliivit
 • johtaminen, kenttäjohtaja johtaa, ei osallistu työhön
 • maastoajoneuvoilla kuljetettaessa kiinnitettävä huomiota potilasturvallisuuteen
 1. Omien toimialojen koulutuksiin paikallistasolla (Ivalo) lisättiin pohdinta mitä on tarpeen tehdä kylmässä ja mitä lämpimässä
 2. Jos joudutaan käyttämään tilapäistä kuljetuskalustoa miten huomioidaan turvallisuus, kunnissa kartoitettiin soveltuvaa kuljetuskalusto   

XVI 14.-16.10.2005 Saariselkä

Osallistujia 170                      

Aihe: Lääninlaajuisen suuronnettomuuden yhteistoiminta harjoitus                   

Tavoite: Eri viranomaisten yhteistoiminnan hiominen sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun nivominen osaksi viranomaisten tukea   

Luennot käsittelivät johtamista ja eri viranomaisten tehtäviä lääninlaajuisessa suuronnettomuustilanteessa.     

Lauantain harjoituksessa kuvattiin tilanne, jossa oli tapahtunut useamman auton ketjukolari. Kolarissa loukkaantui 45 henkilöä ja 5 menehtyi. Kesken pelastusoperaation toisaalla tapahtui tilanne, jossa 20 hengen pienoisbussin kaapannut mies uhkasi räjäyttää bussin ja teki sen myös. Potilaita harjoituksessa yhteensä 70.   

Esille tullutta:
 • kylmäsuojaus/telttojen ehdottomuus
 • välineistön tuntemus
 • triagekortit
 • potilaiden kirjaaminen
 • tunnisteliivit
 • johtaminen, kun resurssit joudutaan jakamaan
 1. Edelleenkin kaiken kehitystyön jälkeen, kylmäsuojaus, triagekortit. tunnisteliivit ja johtaminen muodostavat tärkeimmät kehittämiskohteet ja niiden kanssa työstämistä jatketaan   

XVII 14.-16.10.2006 Saariselkä ? Ivalon lentoasema

Osallistujia n. 340                      

Aihe: Lento-onnettomuus, suuronnettomuuden logistiikka   

Tavoite: Yhteistoiminnan ja kaaoksen hallinnan opettelu ylivoimatilanteessa. Lentoevakuointi ja  innovatiivisten kuljetusvälineiden testaus.   

Luennot ohjeistivat toimintaan lauantain suurharjoituksessa. Luennoilla eri viranomaiset, vapepa ja yhteistyötahot käsittelivät suuronnettomuuden hoitoa omasta näkökulmasta.     

Harjoituksessa kuvattiin seuraava tilanne: Matkustajakone, jossa on 168 matkustajaa ja miehistönjäsentä suistuu kiitotien sivuun, katkeaa ja sen polttoainetakit syttyvät tuleen. Turmassa jää henkiin 140 matkustajaa, osa vaikeasti loukkaantuneina ja osa hylkyyn loukkuun jääneinä.   

Esille tullutta:
 • mahdollisimman laaja hälytys, heti alkuun
 • Häken ohjeistaminen, Helsingin toimijoiden hälyttämisestä
 • veripalvelun hälyttäminen
 • lentokuljetukset viralliseksi osaksi syrjäalueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien pelastustöitä
 • naapurimaiden lentokaluston hälyttäminen
 • psykososiaalisen huollon ja tiedottamisen riittävyys
 • johtokeskuksen tilannekartta
 1. Lentoevakuointi pohjoisesta kytkettiin virallisiin suunnitelmiin
 2. Psykososiaalisen tuen suunnitemallinen kehittäminen alkoi ja vapaaehtoisten henkisen tuen resurssit huomioidaan suunnitelmissa
 3. Suunnitelmiin lisättiin myös  SPR:n  ja PV:n kenttäsairaalan käyttömahdollisuudet syrjäseudun suuronnettomuustilanteessa

XVIII 19.-20.10.2007 Saariselkä Ivalon lentoasema, BARENTS RESCUE 2007

Osallistujia n. 750                   

Aihe: Barents Rescue -07, lento-onnettomuusharjoitus   

Tavoite: Yhteistyön harjoittelu suuronnettomuustilanteessa, sekä Barentsin alueen yhteistyösopimusten testaus.   

Luennot käsittelivät lapin ja valtakunnan uhkakuvia, sekä Barentsin alueen pelastuspalveluprosessia.   

Harjoituksessa kuvattiin seuraava tilanne: Matkustajakone, jossa on 227matkustajaa, yksi sylilapsi ja kahdeksan miehistönjäsentä tekee pakkolaskun erämaahan n.20 km. päähän Ivalon lentokentältä. Koneen pääosa matkustajista on brittejä, matkustajia on myös ruotsista, norjasta, suomesta ja venäjältä. Turmassa menehtyy n. 50 henkilöä, loput koneessa olleista vammautuu eriasteisesti.   

Esille tullutta:
 • kylmäsuojaus varusteiden riittävyys
 • paikallisten pelastuslaitosten ja terveyskeskusten toiminnallisen valmiuden kehittäminen, sekä harjoittelu ja koulutus suuronnettomuustilanteisiin
 • kansallinen ja kansainvälinen apu hyvin saatavilla
 • Vapepan apua ei vielä osata käyttää hyödyksi, poliisia lukuunottamatta
 1. Lapin sairaanhoitopiirit hankki alueensa kuntiin kuplamuovirullat, potilaiden ensisuojaukseen
 2. Kaikkiin lapin alueen kuntiin hankittiin vihdoin hyväksi havaitut triagekortit, jotka laminoitiin ja numeroitiin valmiiksi (lentokenttä paikkakunnat 300 kpl ja muut 200)
 3. Testattiin Vapepa-keskustoimintaa, josta viranomaiset voi tilata vapaaehtoisia apuun, havaittiin hyväksi ja toiminnan kehittelyä jatketaan   

XIX 10.-12.10.2008 Saariselkä

Osallistujia n. 170                     

Aihe: Turvallinen Lappi- viranomaisten ja vapaaehtoisten auttamisvalmiudet                     

Tavoite: Luennot käsittelivät Barents -07 harjoitusta ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaa eri näkökulmista. Lapin Lennoston antama tuki etsintä- ja pelastuspalvelulle, sekä hypotermia olivat myös aiheina.   

Lauantain harjoitus toteutettiin rastiharjoituksena, rasteilla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin kylmäsuojausvälineisiin, harjoitella potilasluokitusta, pelastaa vedestä, sekä harjoitella ensiapu, ensivaste ja ensihoitotoimintoja. Päivän lopuksi oli pelastusnäytös: tuolihissistä pelastaminen.   

Esille tullutta:
 • sisäisenturvallisuuden työn sisältö
 • tuolihissistä pelastaminen, helppoa vai vaikeaa?
 1. Tuolihissistä pelastaminen, vaihtoehtoisin tavoin tulee harjoitella. Harjoituksessa ei mennytkään ohjeen mukaan vaan jouduttiin inspiroimaan uusi pelastustapa.

XX 9.-11.10.2009 Saariselkä

Osallistujia n. 190   

Aihe: Tunturipelastuksesta pelastuspalveluseminaariin - 20 vuotta kylmästä pelastamista   

Tavoite: Harjoitella ensivastetoimintaa, sekä  potilaiden luokitusta ja tietojen kirjaamista moni potilastilanteessa     

Seminaarin luennoilla käsiteltiin sisäisenturvallisuuden ohjelmaa eri näkökulmista. Lääkinnällinen aihe oli Lapin sairaanhoitopiirien alueelle laadittu monipotilas/ suuronnettomuusohjeistus, sekä lshp:n alueelle laadittu traumapotilaiden hoidon ohjeistus.   

Lauantain harjoituksessa kuvattiin mökkipalo, jossa loukkaantuu 15 nuorta, sama skenaario toteutettiin neljällä eri kaistalla.  Samana yönä tapahtui  Naantalissa lähes kuvatun skenaarion kaltainen tilanne.

Esille tullutta: 
 • psykososiaalisen tuen merkitys korostui
 • tiedottaminen ja tiedotusvastuut
 1. Maakunnallisen psykososiaalisen tuen ohjeistuksen suunnittelu alkoi
 2. Vantaan sosiaali- ja kriisikeskus mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 3. Tiedotustilaisuudet otetaan mukaan harjoituksiin entistä voimallisemmin

XXI 7.-10.10.2010 Saariselkä

Osallistujia n. 210

Aihe: "Sisäinen turvallisuus - viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö"

Tavoite: Tutustuttaa Lapin turvallisuus verkostossa toimivat yhteistyöhön suuronnettomuustilanteissa. Seminaarissa tutustuttiin kylmäsuojausperäkärryyn ja Rovaniemelle sijoitettuun suuronnettomuuskonttiin.

Lauantain harjoituksen skenariona oli linja-auton ja henkilöauton kolari, jossa loukkaantui 50 henkilöä. Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojausvälineistöä. Paikalle perustettiin ensihoitopaikaksi 3 moduulia käsittävä ilmakaariteltta, ensihoito suoritettiin LSHP:n suro-mopo ohjeistuksen mukaisesti.                     

Reijo Rautauoma, Rautauoma säätiöstä lahjoitti seminaarissa kylmäsuojausperäkärryn, jossa on varusteet 120 potilaalle ja lämmitettävä ilmakaariteltta. Lahjoitus oli merkittävä lisä Lapin pelastuspalvelun varustukseen. Hän piti myös mielenkiintoisen luennon perjantaina.                     

Esille noussutta:
 • yhteistoimintaharjoitukset äärimmäisen tärkeitä
 1. Lapissa vuosikymmeniä harjoitettu yhteistyö käy malliksi muualle suomeen
 2. Valmiit kylmäsuojausperäkärryt ja kontti pitkän kehityksen tuloksena korvaamattomat

XXII 12.-15.10.2011 Saariselkä

Osallistujia n. 200                     

Aihe: "Verkostoitunut turvallisuusyhteistyö Lapissa"         

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat suuronnettomuuksia varten hankittuun kalustoon, harjoitella lääkinnällistä johtamista, potilasluokitusta, toimintaa ensihoitopaikalla, sekä suunnitella ja kartoittaa potilaiden jatkokuljetukset hoitolaitoksiin. Kouluttaa Lapin poliiseja ja Vapepan henkilöstöä MSO (Managing Search Operation)  kouluttajiksi sekä etsintäjoukoksi. 

Pelastuspalveluseminaari alkoi torstaina, luennoilla käsiteltiin mm. verkostoyhteistyön mahdollisuuksia, MSO -etsintämenetelmää, ensihoitoa ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun ajankohtaisia asioita.   

Perjantaiaamuna järjestettiin rengasharjoitus, rasteilla pääsi tutustumaan harjoituksessa käytettävään välineistöön, sekä harjoittelemaan potilasluokitusta ja alkusammutusta.    

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erilaista harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO-harjoitus. MSO-menetelmä perustuu kadonneesta henkilöstä tehtävään profilointiin ja päätelmiin todennäköisemmistä alueista, joista kadonnut voisi löytyä. Etsintälohkot asetetaan tärkeysjärjestykseen, lohkoissa etsintä toteutetaan kolmen hengen partioetsintänä. 

Onnettomuusharjoituksen skenariona oli linja-auton ja henkilöauton kolari, jossa loukkaantui 50 henkilöä. Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojaus välineistöä ja testattiin potilaan lämpimänä pitämistä onnettomuuspaikalta - lopulliseen hoitopaikkaan. Paikalle saapui Rovaniemen vartiolentueen helikopterin tuomana Lapin keskussairaalan valmiusryhmä, jonka välittämien tietojen perusteella Lapin keskussairaalassa käynnistettiin valmiudennostoharjoitus.

Esille noussutta:
 • MSO-etsintämenetelmä koettiin hyväksi
 • kylmyydestä ja pitkien matkojen haasteesta ei Lapissa päästä, resurssien niukkuus
 1. MSO-menetelmää lähdettiin viemään eteenpäin poliisihallituksen tuella projektina. Poliisilla vetiovastuu ja Vapepa otettiin heti aktiivisesti mukaan
 2. Varustekehittelyä/valikoimaa SURO-konttiin kehitetään edelleen, harjoituksessa esille nousseiden havaintojen pohjalta   

XXIII 26.-29.9.2012 Saariselkä

Osallistujia n. 220

Aihe: "Vapaaehtoisten ja virnaomaisten yhteistyö, MSO -etsinnän ja ravintolapalon suuronnettomuus-harjoituksessa"          
Tavoite: Yhteistoiminnan harjoittaminen, suuronnettomuusvälineistön käyttö ja majoitusyritysten valmiuksien parantaminen suuronnettomuustilanteessa. Lääkinnällisen pelastustoimen alueella harjoitellaan ensihoitopaikan perustamista, sekä psykososiaalisen tuen ja ensihuollontoimintoja. MSO -etsinnän tavoitteena oli kouluttaa osallistujat taajama-etsintään.   

Luennot käsittelivät pääosin perjantain harjoitukseen liittyviä teemoja mm. Vapepan resurssien hyödyntämistä turvallisuusyhteistyössä, ilmateitse tapahtuvaa potilaskuljetusta, onnettomuustutkintaa, sekä ensihuoltoa ja psykososiaalista tukea.  SPR:n mahdollisuudet auttaa kotimaassa oli monille osallistujille uusia asia.     

Perjantaiaamuna pidettiin kaikille yhteiset lyhyet toimialakohtaiset tietoiskut päivän harjoitukseen liittyen. Lisäksi  järjestettiin erillistä koulutusta harjoituksessa käytettävistä uusista laitteista niitä käyttäville henkilöille, mm. FSD-Group Oy:n digitaalinen alusta tiedonsiirtoon ja Spektikorin sykeilmaisin. Iltapäivän harjoituksesta välitettiin live-kuvaa auditorioon, jolloin seurantaan osallistuvat ja ns. lähtökynnyksellä olevat osallistujat pystyivät seuraamaan kokonaistilannetta.   

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erillistä harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO-taajama etsintäharjoitus, sekä esiteltiin Peräpohjolan poliisilaitoksella olevaa etsintään suunniteltua kalustoa, testissä oli myös etsijöihin sijoitetut paikannuslaitteet, joiden avulla etsijät voitiin paikallistaa reaaliajassa. Harjoituksen tavoitteena oli poliisien kouluttaminen etsinnänjohtamiseen, Vapepa -keskuksen toiminta ja Vapepalaisten harjaannuttaminen taajamaetsintään.       

Ravintolapalon suuronnettomuus-harjoituksen alkutilanne on  nestekaasuräjähdys baari/keittiötilassa. Viereisessä luento-salissa on meneillään 40-50 hengen koulutus-tilaisuus, räjähdys aiheuttaa tiloissa palonalkuja, rakenteellisia vaurioita, loukkaantumisia ja paniikkia, 30 loukkaantuu pyrkiessään ulos.   

Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojaus välineistöä, perustettiin ensihoitopaikka, jossa ensihoitotoimenpiteiden jälkeen suunniteltiin jatkokuljetukset eri hoitolaitoksiin ja testattiin potilaan lämpimänä pitämistä onnettomuuspaikalta - lopulliseen hoitopaikkaan. Harjoituksessa korostettiin psykososiaalisen tuen ja ensihuollon merkitystä suuronnettomuustilanteissa ja näitä toimintoja harjoiteltiin kiinteänä osana lääkinnällistä pelastustointa. Harjoitukseen liittyen erillisenä osana LSHP:n valmiusharjoitus, joka toteutettiin siirtämällä digitaalisen- alustan avulla 20 potilaan triage-kortit Lapin keskussairaalaan, vastaavat potilaat siirrettiin Rovaniemellä Ramk:sta keskussairaalan päivystykseen ja erillisen aikataulun mukaan. 

Esille noussutta:
 • digitaaliset sovellukset nopeuttavat reaaliaikaista tilannekuvan siirtoa
 • triagekorttien lähettäminen keskussairaalaan onnistui hyvin
 • etsijöiden paikantaminen hyvä asia
 • ensihuoltotoiminnot (muonitus) tärkeää heti alkuvaiheessa
 1. Pitkillä välimatkoilla voi harjoitella todentuntuisesti yllämainitun mukaisesti. koko ketju saa harjoitusta ja kustannuksia säästyy. Testattiin tässä harjoituksessa
 2. MSO- materiaalin kehittäminen jatkui
 3. Poliiseja ja Vapepalaisia koulutettiin MSO etsintään ja partion johtamiseen
 4. Ensihuolto (muonitus) kehitetään Vapepa-keskuksen toiminnan alle

XXIV 16.-19.10.2013 Saariselkä

Osallistujia n. 150

Aihe: Suuronnettomuustilanteen hallinta ja johtamistoimintojen koulutus                                    

Tavoite: Yhteistoiminnan harjoittelu suuronnettomuustilanteessa; pääpaino johtamis- ja tiedotustoimintojen harjoittelemisessa, sekä kylmäsuojausvälineistön käyttö ja uusien välineiden testaaminen. Lääkinnällisen pelastustoimen alueella harjoitellaan ensihoitopaikan perustamista ja psykososiaalisentuen käynnistämistä. Vapepa harjoittelee edelleen kehiteltyä Vapepa-keskusta, ensihuolto liitetty osaksi sen toimintaa. MSO - etsinnän tavoitteena oli kouluttaa osallistujat laitosetsintään.                                

Luennot käsittelivät ajankohtaisia asioita ja perjantain harjoitukseen liittyviä teemoja mm. ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmä, sekä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen roolia. Perjantaiaamuna käsiteltiin sisäisenturvallisuuden ohjelmaa, sekä johtamis- ja tiedotustoimintaan liittyviä asioita.                              

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erillistä harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO-laitosetsintäharjoitus. Harjoituksen tavoitteena oli vapaaehtoisten kouluttaminen laitosetsintään.

Esille noussutta:
 • johtamisharjoituksia kaivataan, suuronnettomuudet eivät ole viikoittaisia ja sujuva toiminta vaatii tällaisia vuosittain tapahtuvia harjoituksia ja seminaareja
 • Vapepa-keskus selkeyttää vapaaehtoisten käyttöä
 • tiedotustoimintaan ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen tarvitaan harjoittelua ja koulutusta
 • MSO-etsintä on tullut jäädäkseen
 1. Vapepa-keskuksen toimintojen koulutus otetaan käytännöksi, Vapepalaisille koulutusta koko alueella, kehitetään tarvittavia lomakkeita edelleen
 2. MSO-materiaalin tuottaminen
 3. Henkinen tuki liitetään kaikkiin Vapepan-koulutuksiin

XXV 25.-27.9.2014 Saariselkä

Osallistujia n. 250                      

Aihe: Vapaehtoisten ja viranomaisten yhteistoiminta suurlento-onnettomuuden johtamis- ja pelastustoiminnassa
                    
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on lentokentän pelastussuunnitelman mukaisesti perehdyttää ja harjoituttaa osallistujat ylivoimatilanteen hallintaan sekä viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistoiminnan organisointiin suurlento- onnettomuus tilanteessa. Harjoituksen toteutuksessa ei noudateta todellisia maakunnallisia ja valtakunnallisia aikaviiveitä.                                

Luennot käsittelivät SPR:n valmiutta kansallisissa ja kansainvälisissä suuronnettomuuksissa. Lentoyhtiön- ja Finavian roolia suurlento-onnettomuustilanteissa. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäviä sekä suuronnettomuuden lääkinnällistä hoitoketjua ml. onnettomuustilanten tiedottaminen.          

Lauantaina harjoiteltiin Ivalon lentoasemalla: " RuskaAir:n vuorokone RA6007  AB 319 on reitillä Helsinki - Ivalo lähestymässä Ivalon kenttää. Nattasten tasalla Ivalon lennonjohto saa tiedon moottoriongelmista. Pakkolaskupaikaksi paikantuu Tolosen kylään Saarisuvannonjärven ja Eskottijoentien väliseen maastoon" . Onnettomuuskoneessa on miehistön jäseniä ja matkustajia yhteensä 128 henkilöä. Osa on  ulkomaalaisia. Osa matkustajista on vaikeasti loukkaantuneita ja osa menehtynyt.         

Esille noussutta:
 • paikalliset resurssit riittämättömät
 • alueellinen ja valtakunnallinen hälytys viipymättä
 • talviaikana kylmään menehtyy paljon uhreja
 • kuljetuskaluston riittämättömyys, lentoevakuointeihin mahdollisimman pian
 • tilanteesta pitkäkestoinen, kenttäsairaalan tarve kyseeseen
 • Vantaan sosiaali- ja kriisikeskus mukaan heti alkuvaiheessa
 • Psykososiaalisen tuen suunnitelmen laatiminen alueellisesti kattavaksi, joissa Vantaan sosiaali-ja kriisikeskuksen rooli huomioitu
 • Vapaaehtoisten kouluttaminen eri tehtäviin, myös lääkinnän tueksi
 • Julkaisttin "Missä Sie Oot " Lapin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja pelastuspalveluseminaarien historiikki

XXVI 25.-27.8.2017 Saariselkä

Osallistujia n. 221                            

Aihe: Vapaaehtoiset viranomaisten tukena - lapin erityisosaamiset yhteistoiminnan järjestelyissä. (Seminaari oli osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa)      

Tavoite: 
Keskushallinnon suuronnettomuus- ja katastrofivalmiudet, riskianalyysit, hankesuunnitelmien toteutuminen 
Lapin viranomaisten, Vapepan ja yritysten suuronnettomuusvalmiudet ·         
Vaativan etsintätilanteen hallinta voimassa olevien toimintasuunnitelmien mukaisesti sekä eri viranomaisten, yhteisöjen ja vapaaehtoisten yhteistyökysymykset - erityisesti johtamistoiminnan, yleisen pelastuspalvelun, lääkinnällisen pelastuspalvelun sekä henkisen huollon toimialakohtaisessa erilliskoulutuksessa uusien toimintamallien ja kalustojen käytössä                          
Luennot käsittelivät Lapin viranomaisten ja vapaaehtoisten resursseja pelastus- ja avustustehtävissä. Keskus- ja aluehallinnon suuronnettomuusvalmiuksia ja tulevaisuuden haasteita.                          

Lauantain harjoitus oli vaativaetsintäharjoitus, johon liittyi osaharjoitteina ensihoidon ja henkisen tuen harjoitukset. Etsintäharjoitus käynnistyi 7 v. lapsen katoamisesta Saariselän alueella. Hätäetsintä käynnisti hälytykset laajalle joukolle viranomaisia ja vapaaehtoisia. Etsintään matkalla ollut auto joutui liikenneonnettomuuteen matkalla ja käynnisti ensihoidon harjoituksen. Koko joukko muonitettiin maastoon. Etsintä muuttui loppuvaiheessa rikosepäilyksi ja kakki vapaaehtoiset vedettiin pois maastosta. Tyttö löytyi hyvä kuntoisena.                                                    

Esille noussutta:
 • resurssien riittämättömyys, kuljetuskalusto ensihoidossa
 • etsintätilanteissa hätäetsinnässä nopea ja laaja hälytys
 • omaisten huomioiminen, sekä matkailijoiden huomioiminen
 • RPAS-toiminnan hyödyllisyys
 • Vapepa-keskus toimihyvin, lomakkeisiin tarvitaan pientä viilausta, vähentää painetta poliisin tilannejohdosta
 • Viranomaiset osaa käyttää Vapepa-keskuksen palveluja ja tilata vapaaehtoisia
 • Muonitus/huolto vapaehtoisille sopiva tehtävä
 • Hyvä tiedottaminen paikallisesti, vähentää huhuja, tiedotteet oli jaettu majoitusliikkeisiin ja kauppojen jne. oville
 • Seminaarissa julkaistiin MSO-etsinnän kenttäopas Lapin Vapepalle ja Toiminta ilma-aluksen kanssa maasto-olosuhteissa. Vastaavia oppaita ei Suomessa ole ennen julkaistu. Oppaan teosta vastasivat Lapin poliisi ja Lapin Vapepa 8 henkilöä, joista 4 seminaarien järjestelytyöryhmästä.

XXVII 30.-31.10.2019 Luosto

Osallistujia n. 80 henkeä      
                 
Aihe: Viranomaisten ja vapaaehtoisten valmius ja varautuminen tänään ja  tulevaisuudessa.

Tavoite: Tämän kerran seminaarin teemana oli suunnitella seuraavien vuosien seminaarien sisältöä ja harjoituksia. Toisena teemana isona teeman oli testata Termoauton soveltuvuutta potilaiden kuljetuksiin suro-tilanteissa. 
Poikkeuksellisesti tänä vuonna ei järjestetty yhteistoimintaharjoitusta ja seminaarin pituus oli vain kaksi päivää.              
Luennot: Seminaarin ensimmäisenä päivänä kuultiin ajankohtaiskatsaukset mm. Lapin aluehallintovirastosta, poliisista sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Muita aiheita olivat varautuminen luonnononnettomuuksiin, Lapin soten tilanne, pelastuspalveluseminaarien kooste ja kansallinen riskiarvio. 
Iltapäivällä jakauduttiin työpajoihin, joissa käsiteltiin aiheita: Kuntien kriisityö, kylien pelastusryhmät, kuntien ja viranomaisten valmius ja varautuminen sään ääri-ilmiöissä, pelastuspalveluseminaarien 5-vuotissuunnitelma ja vapaaehtoisten osallistuminen yhteistoimintaharjoituksiin sekä suro-tilanteiden vaihtoehtoiset / poikkeukselliset kuljetustavat / puolustusvoimien ja rajan resurssit.                       
Seminaarissa SPR Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandylle luovutettiin tunnustuksena poliisin hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä poliisin hopeinen ansiomitali.          

Toinen seminaaripäivä käynnistyi edellisen päivän ryhmätöiden purulla. Toisena päivänä seminaarissa kuultiin myös Krivat - häiriötilanteiden hallinnan kokonaisuudesta, puolustusvoimien henkilö- ja kalustoresursseista viranomaisten tukena, Lapin rajavartioston osallistumisesta pelastustoimintaan, kunnan lupauksesta turvallisuudesta arjessa ja hädän hetkellä, huoltovarmuusorganisaation tuesta pelastustoimintaan, Lapin vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiosta nyt ja tulevaisuudessa. Seminaarin viimeisen puheenvuoron piti Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Lopuksi sovittiin, että pelastuspalveluseminaarit jatkuvat ja työpajatyöskentelyn ansiokkaat tulokset hyödynnetään tulevissa seminaareissa. 

XXVIII 22.10.2020 WEBINAARI

Osallistujia n. 100                       

Pelastuspalveluseminaari 28 järjestettiin 22.10.2020 webinaarina                    

Alunperin Sallaan suunnitellun seminaarin luentojen sekä harjoituksen teemana olivat paikallisten viranomaisten tehtävät suuressa evakuointitilanteessa. Poikkeuksellisen korona- ja tulvavuoden seurauksena kolmipäiväiseksi suunniteltu seminaari muuttui ensin kaksipäiväiseksi luentoseminaariksi ja lopulta yksipäiväiseksi webinaariksi.   

Aihe: Viranomaisten ja vapaaehtoisten toiminta pitkäkestoisessa häiriötilanteessa 

Puheenvuoroja kuultiin pandemian vaikutuksista eri toimijoiden tehtäviin. Puheenvuoroissa kuultiin mm. kansalaisten kokemuksista viranomaisten korona-viestintään liittyen, vapaaehtoisen palokunnan toiminnasta pandemia aikana, pandemian vaikutuksista Lapin pelastuslaitoksen, Lapin poliisin, Lapin rajavartioston, LSHP:n ensihoidon sekä Sallan kunnan tehtäviin. Lisäksi puheenvuoroja pidettiin Lapin matkailun kohdetason COVID-19 -riskienhallintamallista, Covid-19 - tartuntataudista, joka muutti maailmaa, yhteisestä tilannekuvasta, kriisiviestinnästä terveydenhuollon erityistilanteissa ja kunnan kriisijohtamisen tietovirroista keväällä 2020. 

Koronan lisäksi käsiteltiin myös sitä, miten selvittiin koronan aikaisesta tulvatilanteesta, miten pirstaleista on pitkäkestoisen häiriötilanteen johtaminen, millainen on pelastustoimen uudistus sekä millaista on SPR:n korona-aikainen toiminta ja kuinka Lapin vapepa osallistui tulva-aikaiseen varautumiseen ja tehtäviin.                     

Seminaarin lopuksi panelistit ylilääkäri Eero Hirvensalo (HUS), tulosaluejohtaja Teuvo Määttä (LSHP), ylikonstaapeli Jari Seppälä (Lapin poliisilaitos) ja kunnan johtaja Erkki Parkkinen (Salla) vastasivat osallistujien esittämiin kysymyksiin sekä summasivat ajatuksiaan siitä, mitä opittiin vuodesta 2020. Paneelikeskustelua käytiin mm. siitä,  mitä olisi voitu tehdä toisin, jos käytettävissä olisi ollut se tieto, mitä nyt on ja mistä kansalainen parhaiten saa tietoa koronaan liittyviin arjen kysymyksiin.

XXIX 27.- 29.10.2021 Saariselkä

Osallistujia n. 140