Aikaisemmat seminaarit


 

SEMINAARIT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

 

PELASTUSPALVELUSEMINAARIT I - XXIV

 

 

 

 I   28 - 30.10. 1988  Saariselkä                                            Osanottajia 120 henkeä.

 

Aihe: Pelastaminen ja sairaankuljetus Lapissa.  Kylmän vaikutus autettaviin, auttajiin, hoito- ja  kuljetusvälineistöön. 

 Tavoite: Herättää keskustelu kylmän aiheuttamista ongelmista autettaville, auttajille ja kalustolle

Seminaarissa luennoilla käsiteltiin sairaankuljetuksen ongelmia pitkien etäisyyksien Lapissa, ilmasairaankuljetusta, kuljetus- ja hoitovälineistön pakkasenkestoa, sekä autettavien ja auttajien kylmäsuojausta.

Alustajina seminaarissa olivat mm. Lapin lääninlääkäri Leena Soininen, osastopäällikkö Markku Murtomaa lääkintöhallituksesta, professori Juhani Hassi Oulun aluetyöterveyslaitokselta ja Pohjois-Suomen lentopelastuskeskuksen päällikkö Risto Martikainen.

 Lauantain sulanmaan harjoitus toteutettiin rastiharjoituksena, yöllisen myrskynjäljiltä varsin talvisissa olosuhteissa.

 Esille tullutta:

-       pitkät matkat ja hoidonalkamisviive

-       sairaankuljetusten välineistön parantaminen

-       sairaankuljetuksen henkilöstön koulutustason parantaminen

-       viestiyhteydet ambulanssista hätäkeskukseen esim. palokanava

-       helikopterit potilaan kuljetuksiin

-       kylmäsuojaus välineistö

 

 

II                13 - 15.10.1989  Olostunturi                                           Osanottajia 150 henkeä

 

Aihe: Ensiapu, ensihoito, pelastaminen ja sairaankuljetus maastossa. 

Tavoite: Taitojen kartuttaminen ja kaluston testaaminen käytännön tilanteissa 

Luennot käsittelivät kylmän aiheuttamia erityisongelmia pelastustehtävissä, sekä viestiliikennettä.

Alustajista mainittakoon Pohjois-Suomen sotilasläänin päällikkölääkäri Raimo Pihlajaniemi ja Posti- ja telelaitoksen Olavi Heikkilä.

Harjoitus toteutettiin siten, että maastoon oli sijoitettu eritavalla loukkaantuneita potilaita. Ryhmät suunnistivat heille annetun potilaan luo, antoivat ensiavun/ - hoidon, valmistelivat potilaan kuljetus kuntoon ja kuljettivat erilaisilla kuljetusmenetelmillä lähimmän autotien varteen. Harjoituksessa mitattiin myös potilaiden ja nesteiden lämpötiloja.


Esille tullutta:

-       maastosairaankuljetukseen sopiva välineistö

-       nesteensiirto ja nesteiden lämpimänä pysyminen maasto-olosuhteissa

-       potilaan kylmäsuojaus; liian pienet ja raskaat peitteet

-       viestiyhteydet

 

 

III               24-26.8.1990  Sodankylä                            Osanottajia 200 henkeä

 

Aihe: Lentopelastus ja lentosairaankuljetus.  Lentokenttäalueen lento-onnettomuus.

Tavoite: Perehtyminen lentosairaankuljetukseen ja toimintaan lento-onnettomuustilanteessa

Luennoissa käsiteltiin ilma-alusten käytettävyyttä sairaankuljetuksiin, lentopaikan pysyväismääräyksiä, toimintaa lento-onnettomuuspaikalla, sekä onnettomuustutkintaan vaikuttavia seikkoja.

 Alustajina mmLeena Soininen, Risto Martikainen, Rovaniemen palopäällikkö Veikko Kauppinen, onnettomuustutkinnan johtaja Esko Lähteenmäki, sekä anestesialääkärit Juha Kyttä Töölöstä ja Päivi Kauvosaari LKS:sta.

Kuviteltu lento-onnettomuus tapahtui Sodankylän lentokentällä, missä matkustajakoneen lasku meni pitkäksi. Harjoituksessa käytiin läpi kaikki toiminnan osa-alueet; paikantaminen-, sammutus- ja pelastustehtävät, ensiapu ja loukkaantuneiden kuljetus perustetulle ensiapuasemalle ja sitten sairaalaan, sekä onnettomuustutkinta.        

Esille tullutta:

-       lentosairaankuljetukseen soveltuva kalusto tutuksi

-       henkilöstön ja materiaalin kuljetus onnettomuuspaikalle kopterilla

-       potilaan noutamis- ja saattamisongelmat (paluumatka ei työaikaa VES)

-       riittävä kylmäsuojausvälineistö (teltta)

-       tunnisteliivit/potilaskortit

 

 

IV               11 - 13.10.1991  Saariselkä                                             Osanottajia 170 henkeä

 

                  Aihe:  Matkailukeskuksen turvallisuus.  Hotellipalo

                              Seminaari oli 2-osainen. Julkaistun ohjelman lisäksi, la aamuna klo 5 alkoi A-         

                              harjoitus, jossa harjoiteltiin pelastustoimintaa hotellipalossa.

Tavoite: Perehtyminen pelastussuunnitteluun ja hotellipalon aiheuttamaan pelastustoimintaan, sekä pelastus-, ensiapu- ja kuljetusvälineistön käytön opettelu.

Perjantain luennoilla käsiteltiin mm. kansallispuistojen, vesistöalueiden ja matkailukeskusten turvallisuutta eri viranomaisten näkökulmasta.

Alustajina mm. Lääninhallituksen kansliapäällikkö Osmo Kurola, Pelastustarkastaja Martti Sääskilahti, Konsulttijohtaja Martti Sipponen, Nimismies Heikki Karhu ja puistonjohtaja Jouni Kanerva.

Mediassa varsin suuren huomion saanut harjoitus alkoi aamulla klo 5, jolloin Riekonlinnan palohälyttimet pärähtivät soimaan. Palavasta siivestä pelastettiin 40 uhria, joista osa kuljetettiin Ivalon terveyskeskukseen ja osalle oli järjestetty henkistä tukea psykiatri Veikko Meriläisen johdolla.

Lauantaina iltapäivällä harjoiteltiin vielä rasteilla ja tutustuttiin uusiin välineisiin.

Esille tullutta:

- matkailijoiden turvallisuutta lisäävät tekijät; viesti-, kuljetus- ja ensiapuvälineet

   puistohenkilökunnalle, rajavartiostolle, VPK:n organisaatiolle ja poromiehille

-       majoitusliikkeiden vastaanottoihin toimenpideluettelo tällaisia tapauksia varten

-       hotellin henkilökuntaan kuuluvien tehtävät tällaisia tapauksia varten tulee määritellä

-       erikieliset kuulutukset, toisto 2-3 kertaa

-       alusta saakka selkeät johtajat; pelastus-, tilanne- ja lääkintäjohtajat

-       valmiusryhmien toiminnan tehostaminen; varusteet ja koulutus, sekä viestintävälineet

 

 

V                6 - 8.11.1992  Kolari                                                        Osanottajia 150 henkeä

 

                  Aihe: Moottorikelkkailun turvallisuus

Tavoite: Kelkkailukulttuurin ja -turvallisuuden kehittäminen, sekä ensiapu ja pelastustoiminta.

Luennoilla käsiteltiin moottorikelkkailua, työn, vapaa-ajan, kilpailujen ja safareiden näkökulmasta. Alustuksissa keskusteltiin kelkkailun aiheuttamista vammoista, terveysriskeistä ja turvallisuudesta.

Alustajina mm. SPR:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Martti Vepsäläinen, Lapin moottorikelkkailijoiden Erik Ahmasalo, ortopedi Kari Koskinen LKS:sta.

Harjoituksessa oli maastoon sijoitettu potilaita joilla oli jokin moottorikelkkailussa esiintyvä tyyppivamma. Ryhmien tehtävänä oli paikantaa potilas, antaa ensiapu ja kuljettaa maastosta.

 

Esille tullutta:

-       moottorikelkkailun tapaturma ja muut terveysriskit

-       kilpailuturvallisuus

-       safareiden turvallisuussuunnittelu

-       suojaus- ja viestivalmius

 

VI               26 - 28.11.1993  Olostunturi                                           Osanottajia 150 henkeä

 

Aihe: Talviajan maastopelastus.  Etsintä, suunnistus, paikantaminen ja viestintä.

Tavoitteet: Kouluttaa osallistujia talviajan maastopelastukseen erilaisin välinein,

sekä testata uusia paikannuslaitteita.

 Alustajina mm. Onnettomuustutkinnan johtaja Esko Lähteenmäki, Vapepan keskustoimikunnan puheenjohtaja Pekka Myllyniemi

Harjoituksessa kelkkapartioiden tuli suunnistaa ja pelastaa maastosta potilas, sekä antaa hänelle ensiapu ja kylmäsuojata. Viestintä ja paikantamislaitteet tulivat tässä harjoituksessa korostetusti esille.

 

Esille tullutta:

-       pelastuslähettimen ja suuntimalaitteiston tarpeellisuus pelastustehtävissä

-       reki-telttayhdistelmän käytettävyys onnettomuuspaikalla

-       autettavan ja auttajan kylmäsuojauksen kehittäminen

-       kuljetuskaluston edelleen kehittäminen kokemusten pohjalta

-       valistuksen lisääminen/turvallisuuskoulutus maastossa liikkujille

 

                 

VII              28 - 30.10.1994  Saariselkä                       Osanottajia 200 henkeä

 

                  Aihe: Liikenteen suuronnettomuus.

Tavoite: Ensiapu/ensihoito- ja pelastusvalmiuden kehittäminen onnettomuustilanteen pelastusvaiheesta jälkihoitovaiheeseen.

Luennot käsittelivät johtokeskustoimintaa, viestintää, ja kuntarajat ylittävää pelastustoimintaa eri viranomaisten näkökulmasta. 

Luennoitsijoina mm. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen, Psykiatri Veikko Meriläinen, ortopedi Kari Koskinen

Harjoituksen aiheena oli linja-auton ja henkilöauton yhteentörmäys Inarin- ja Sodankylän kunnanrajalla. Loukkaantuneita 50 henkilöä, jotka edustivat eri kansallisuuksia. Paikalle tuli myös LKS:n valmiusryhmä rajavartioston helikopterilla.

 

Esille tullutta:

-       erillisen johtokeskuksen tarpeellisuus

-       kommunikaatio-ongelmat (tulkkaus)

-       riittävän materiaalin toimittaminen onnettomuuspaikalle

-       yhteiskoulutuksen tarve pelastus - lääkintä

-       tunnisteliivit /potilaskortit

 

VIII             29.9 - 1.10.1995  Saariselkä - Ivalon lentoasema.        Osanottajia 280 henkeä

 

                  Aihe:  Lentoliikenteen suuronnettomuus tunturissa.

Tavoite: Testata hälytysjärjestelmän toimivuutta lento-onnettomuustilanteessa, sekä parantaa viranomaisten ja vapaaehtoisten valmiuksia suuronnettomuustilanteessa. 

Luennot käsittelivät toimintaa suuronnettomuustilanteessa eri viranomais- näkökulmasta. Johtamistoimintaa ja potilasluokitusta onnettomuuspaikalla, sekä johtokeskustoimintaa ja  ilmasairaankuljetusta.

Alustajina: mm. Suuronnettomuustutkijalautakunnan puheenjohtaja Kari Lehtola, Pelastustarkastaja Rauno Vihriälä, Valmiussuunnittelija Jukka Mäkelä ja Palopäällikkö Timo Rintamäki

Harjoituksessa kuvattiin matkustajakoneen pakkolasku erämaahan. Loukkaantuneita oli 100. Loukkaantuneet kuljetettiin helikoptereilla Ivalon lentokentälle perustettuun ensihoitopaikkaan. Johtokeskuksen kartoitti vakavasti palaneiden potilaiden osalta mihin sairaaloihin he olisivat Suomessa mahtuneet.

 

Esille tullutta:

-       johtajan näkyminen

-       johtajien näkyminen / tunnisteliivit

-       johtopaikan toiminta / päättämättömyys

-       triage-ongelma /potilaskortit

-       kylmäsuojaus ja materiaaliongelma

 


IX               23 - 25.5. 1997  Sodankylä, Jääkäriprikaati                  Osanottajia 120 henkeä.

 

Aihe: Pelastus ja ensihoito maastossa.  Puolustusvoimien kenttälääkintäketju.

Tavoite: Ensiavun/ensihoidon harjoittelu maastossa, sekä tutustuminen puolustusvoimien kenttälääkintäketjuun. Osallistujien yöpyminen tapahtui maastossa ensimmäisen yön osalta.

Perjantaina tutustuttiin Sodankylän jääkäriprikaatiin ja kenttälääkintäketjuun. Sidontapaikka - joukkosidontapaikka - kevyt kenttäsairaala - potilaskuljetus helikopterilla. Em. jälkeen seurasi varusteiden jako ja leiripaikkojen pystyttäminen ryhmittäin.

Toiminnasta kertoi mm. Everstiluutnantti Timo Ekdahl ja lääkintäeversti Raimo Pihlajaniemi

Kenttäharjoitus toteutettiin rengasharjoituksena. Ryhmät kiersivät 10 rastia, joilla harjoiteltiin viestitoimintaa, paikantamista, aggressiivisen autettavan käsittelyä, sekä vuodepalon sammuttamista, ensiapua/ensihoitoa ja kylmäsuojausta unohtamatta.

 

Esille tullutta:

-       potilaiden suojaus edelleen puutteellista

-       lämmittimet/nesteensiirto maastossa

-       tuotteiden/välineiden hajanaiset markkinat

                  -     eri toimialoja käsittävät rastiharjoitukset yhdistävät ja opettavat

 

 

X                13 - 15.10.1998  Saariselkä                       Osanottajia 150 henkeä

 

                  Aihe: Hiihtokeskuksien ja kansallispuistojen henkilöturvallisuus

                  Tavoite: Kartoittaa ja keskustella turvallisuusriskeistä hiihtokeskusten ja

                  kansallispuistojen alueella.

Luennoissa käsiteltiin kansallispuistojen, matkailukeskusten ja safarien turvallisuus-suunnittelua, sekä paikannus ja viestintäjärjestelmiä.

Alustajina mm. Ylitarkastaja Pertti Luntiala ja  Neuvotteleva virkamies Timo Viitanen SM:stä, UKK-puiston johtaja Arja Vasama, Palopäällikkö Heikki Levon, Nimismies Esko Rasi ja johtaja Reino Mustalampi.

Harjoitus toteutettiin saariselän keskustan tuntumassa rengasharjoituksena. Rasteilla kuvattiin mm. seuraavia tilanteita: moottorikelkan ja hiihtäjän yhteen törmäys, ihmisen pelastaminen vedestä, hiihtäjän pelastaminen lumivyöryn alta,  erilaiset potilaiden kuljetusmenetelmät, huumeveikon rauhoittaminen ja GPS:n käyttö.

 

Esille tullutta:

-       matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjät saatava sitoutumaan turvallisuuteen

-       matkailuturvallisuuden koulutuskeskus toteutuuko joskus?

-       riskien kartoitus yhteistyössä viranomaiset, metsähallitus ja alueen yrittäjät

-       rinneturvallisuudessa olennaista nopea ensilähtö ja kyky maastosairaankuljetukseen

-       oppaiden ammattitaito avainasemassa

-       HÄKE - uudistus ja VIRVE

 

 

XI               15- 17.10.1999  Kittilä, Levi                        Osanottajia 200 henkeä

 

Aihe: Viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö vaativissa etsintätilanteissa.

Tavoite: Harjoitella eri viranomaisten ja vapaaehtoisten toimintaa vaativassa

etsintätilanteessa

Luennot käsittelivät eri viranomaisten ja vapaaehtoisten roolia etsintätilanteessa.

Perjantaina esiteltiin myös Turvallisesti luonnossa projekti ja käytiin katsomassa erilaisia turvallisuuteen ja pelastamiseen liittyviä tapahtumia maastossa.

Aiheista alustivat mm. Ylitarkastaja Pertti Luntiala ja Ylitarkastaja Simo Tarvainen SM:stä, Eversti Jaakko Kaukanen ja valmiuskouluttaja Lauri Ratava.

Lauantain harjoituksessa potilaat oli sijoitettu kahdelle eri etsintä alueelle, kummallakin alueella oli omat toimijat, mutta yhteinen johtokeskus. Kaikkia eksyneitä ei määräajan puitteissa löydetty, vastaavasti löydettiin satunnaisia virolaisia kulkijoita. Päivä päättyi Rajavartioston helikopterin lämpökamera ja vinssausnäytökseen

 

Esille tullutta:

- viranomaiset ja vapaaehtoiset toisilleen tutuiksi etsintätilanteessa, yhteistyö johtokeskustoiminnassa

-       viestinnän ongelmat

-       kylmän aiheuttamat ongelmat

 

 

XII              6 - 8.10.2000 Saariselkä                            Osanottajia 150 henkeä

 

                  Aihe: Ensiapu, ensivaste ja ensihoito haja-asutusalueilla

Tavoite: Tarkastella viranomaisten ja vapaaehtoisten resurssien yhteensovittamista ensivaste, ensiapu ja ensihoitotoiminnoissa 

Luennot käsittelivät viranomaisten ensivastejärjestelyjä, poliisin toimintaa erityistilanteissa ja ensivasteen koulutusnäkymiä.

Luennoitsijoina mm. Neuvotteleva virkamies Sakari Lankinen STM:stä, Palomestari Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta, Poliisi päällikkö Martti Kallio Rovaniemeltä, Lapin rajavartioston komentaja eversti Mikko Kirjavainen, Poliisiylijohtaja Jorma Toivanen ja Ylitarkastaja Taito Vainio SM:stä

Laskettelurinteen alueella toteutetussa rastiharjoituksessa oli mm. seuraavia tilanteita, ampumavälikohtaus, maastopyöräilyonnettomuus, räjähdysonnettomuus, vinssaus rinteestä, köysirata ja kylmäsuojaus.

 

Esille tullutta:

-       ryhmien johtamistoimintaa opeteltava

-       kylmäsuojaus auttaja ja autettava

-       erilaiset potilaan kuljetus- ja siirtovälineet

-       eri toimijoiden tehtävien tunteminen

 

 

XIII             2 - 4.10.2001  Saariselkä                            Osanottajia 170 henkeä

 

Aihe: Turvallisesti luonnossa. Yksilön, palvelujentuottajan ja viranomaisten vastuu.

Tavoite: Keskustella matkailun turvallisuudesta ja eri toimijoiden vastuusta

Luennot käsittelivät matkailun turvallisuuden kehittämistä, vastuuta ja työnjakoa.

EM. aiheita tarkasteltiin kunnan, kansallispuistonhallinnon, matkailukeskuksen ja ohjelmapalveluyrittäjän näkökulmasta.

Alustajina mm. Kunnanjohtaja Aulikki Heinonen Muoniosta, UK - puistonjohtaja Pirjo Leppäniemi, Toimitusjohtajat Matti Välitalo ja Kyösti Pietikäinen, sekä Poliisitarkastaja Hannu Hannula ja Ylitarkastaja Rami Ruuska SM:stä

Rengasharjoitus toteutettiin Saariselän kaatopaikan ympäristössä. Rasteilla harjoiteltiin mm. helikopteriin lastaamista, potilasselvityksen tekemistä (triage), ensiapuun ja kuljetukseen liittyvien tilapäisvälineiden tekoa, telttapalossa loukkaantuneiden pelastamista ja ensiapua.

 

Esille tullutta:

-       TRIAGEN- tekemistä on harjoiteltava

-       yhtenäiset potilaskortit

-       yhteistoiminta helikopterin kanssa

-       rastiharjoituksia tarvitaan

-       erilaiset tilapäisvälineet/ vaihtoehdot tutuiksi; ensiapu/kuljetus

 

XIV            17 - 19.10.2003  Saariselkä                       Osanottajia 160 henkeä

 

Aihe :Retkeilijän päiväreppu. Vaeltajan valmius ja varustus.

Tavoite: Turvallisen varautumisen/varusteiden merkitys maastossa liikuttaessa

Luennot käsittelivät työssä ja vapaa-ajalla maastossa liikkuvien oikeaa varustautumista ja varautumista yllättävissä tilanteissa, sekä vakuutusyhtiön näkemyksiä vahinkotapahtumassa. Lisäksi kuultiin  Mobimedin suomista mahdollisuuksista ensihoidon dokumentoinnissa.

Luennoitsijoina mm. Turvallisuuspäällikkö Martti Soudunsaari, konsultoiva ensihoidonlääkäri Risto Ahola, poliisin erityisasiantuntija Erkki Rytilahti, johtajaylilääkäri Eva Salomaa, poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala ja pelastusylijohtaja Pentti Partanen SM:stä 

Harjoitus toteutettiin laskettelurinteiden ympäristössä. Tilanne kuvauksina oli mm. auto-onnettomuus, hypotermia, moottorisaha tapaturma, vedestä pelastaminen, retkeilijän suojautuminen ja varusteet, sekä paikantaminen.

 

Esille tullutta:

-       toisten työn tunteminen

-       potilaskortit

-       ryhmän varusteiden ja henkilöiden tunteminen

-       yhteistoiminnan harjoittelu

-       mitä huomioitava esim. poliisin työn kannalta rikostapauksissa (ei peitetä jälkiä)

-       hypotermiapotilaan käsittely

 

 

XV             15 - 17.10.2004-Saariselkä                        Osanottajia 190 henkeä

 

                  Aihe: Suuronnettomuus erämaa-alueella

                  Tavoite:

Luennot koostuivat eri viranomaisten puheenvuoroista ja heidän oman alansa tulevaisuuden näkymistä.

Seminaarin avasi Maaherra Hannele Pokka, luennoitsijoina oli mm. Pelastusjohtaja Martti Soudunsaari, lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, eversti Hannu Etu-Seppälä, valmiusjohtaja Jari Aalto, sekä SM:n edustajina poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori ja pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Lauantain suuronnettomuusharjoituksessa kuvattiin tilannetta, jossa erämaakämpällä tapahtuu kaasuräjähdys ja 20 majoittunutta retkeilijää loukkaantuu eriasteisesti. Muutama lievästi loukkaantunut oli hätääntyneenä kadonnut myös maastoon.

 

Esille tullutta:

-       kylmyys monessa vajavaisessa tai virheellisessä hoitoratkaisussa taustalla

-       potilaskorttien käyttö

-       mitä tehdään ulkona/mitä vasta lämpimässä

-       ryhmien merkitseminen; tunnisteliivit

-       johtaminen, kenttäjohtaja johtaa, ei osallistu työhön

-       maastoajoneuvoilla kuljetettaessa kiinnitettävä huomiota potilasturvallisuuteen

 

 

 

 

XVI            14 - 16.10.2005 Saariselkä                        Osanottajia 170 henkeä

 

                  Aihe: Lääninlaajuisen suuronnettomuuden yhteistoiminta harjoitus

Tavoite: Eri viranomaisten yhteistoiminnan hiominen sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun nivominen osaksi viranomaisten tukea

Luennot käsittelivät johtamista ja eri viranomaisten tehtäviä lääninlaajuisessa suuronnettomuustilanteessa.

Luennoitsijoina mm. apulaispoliisipäällikkö Ari Inkilä ja palomestari Arto Latvala, Ylilääkäri Antti Liikkanen, johtavatutkija Esko Lähteenmäki ja Ylikomisario Tapani Hack. 

Lauantain harjoituksessa kuvattiin tilanne, jossa oli tapahtunut useamman auton ketjukolari. Kolarissa loukkaantui 45 henkilöä ja 5 menehtyi. Kesken pelastusoperaation toisaalla tapahtui tilanne, jossa 20 hengen pienoisbussin kaapannut mies uhkasi räjäyttää bussin ja teki sen myös. Potilaita harjoituksessa yhteensä 70.

 

Esille tullutta:

-       kylmäsuojaus/telttojen ehdottomuus

-       välineistön tuntemus

-       triagekortit

-       potilaiden kirjaaminen

-       tunnisteliivit

-       johtaminen, kun resurssit joudutaan jakamaan

 

 

 

XVII           14 - 16.10. 2006 Saariselkä - Ivalon lentoasema         Osanottajia n. 340 henkeä

 

                  Aihe: Lento-onnettomuus, suuronnettomuuden logistiikka

Tavoite:  Yhteistoiminnan ja kaaoksen hallinnan opettelu ylivoimatilanteessa. Lentoevakuointi ja  innovatiivisten kuljetusvälineiden testaus.

Luennot ohjeistivat toimintaan lauantain suurharjoituksessa. Luennoilla eri viranomaiset, vapepa ja yhteistyötahot käsittelivät suuronnettomuuden hoitoa omasta näkökulmasta. 

Luennoitsijoina mm. Viestipäällikkö Jukka Alenius, Ensihoidon vastuulääkäri Outi Nyberg, lääninylikomisario Jouni Feodoroff, Lentopelastuskeskuksenpäällikkö Ari Paakkunainen, Suunnittelupäällikkö Marja Pellosniemi, Pelastustarkastaja Matti Virpiaro ja Ylilääkäri Eero Hirvensalo

Harjoituksessa kuvattiin seuraava tilanne: Matkustajakone, jossa on 168 matkustajaa ja miehistönjäsentä suistuu kiitotien sivuun, katkeaa ja sen polttoainetakit syttyvät tuleen. Turmassa jää henkiin 140 matkustajaa, osa vaikeasti loukkaantuneina ja osa hylkyyn loukkuun jääneinä.

 

Esille tullutta:

-       mahdollisimman laaja hälytys, heti alkuun

-       Häken ohjeistaminen, Helsingin pään hälyttämisestä

-       veripalvelun hälyttäminen

-       lentokuljetukset viralliseksi osaksi syrjäalueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien

      pelastustöitä

-       naapurimaiden lentokaluston hälyttäminen

-       psykososiaalisen huollon ja tiedottamisen riittävyys

-       johtokeskuksen tilannekartta

 

                 

 

XVIII          19 - 20.10. 2007 Saariselkä - Ivalon lentoasema         Osanottajia n. 750 henkeä

                  BARENTS RESCUE 2007

                                                                                      

                  Aihe: Barents Rescue -07, lento-onnettomuusharjoitus

Tavoite: Yhteistyön harjoittelu suuronnettomuustilanteessa, sekä Barentsin alueen yhteistyösopimusten testaus.

Luennot käsittelivät lapin ja valtakunnan uhkakuvia, sekä Barentsin alueen pelastuspalveluprosessia.

Luennoitsijoina mm. pelastusylijohtaja Pentti Partanen SM, Ylilääkäri Olli Haikala STM,

Johtajaylilääkäri Eva Salomaa LSHP ja tutkimuspäällikkö Hannu Rantanen pelastusopistosta.

Harjoituksessa kuvattiin seuraava tilanne: Matkustajakone, jossa on 227matkustajaa, yksi sylilapsi ja kahdeksan miehistönjäsentä tekee pakkolaskun erämaahan n.20 km. päähän Ivalon lentokentältä. Koneen pääosa matkustajista on brittejä, matkustajia on myös ruotsista, norjasta, suomesta ja venäjältä. Turmassa menehtyy n. 50 henkilöä, loput koneessa olleista vammautuu eriasteisesti.

 

Esille tullutta:

-       kylmäsuojaus varusteiden riittävyys

-       paikallisten pelastuslaitosten ja terveyskeskusten toiminnallisen valmiuden kehittäminen, sekä harjoittelu ja koulutus suuronnettomuustilanteisiin

-       kansallinen ja kansainvälinen apu hyvin saatavilla

 

 

 

 

XIX            10 - 12.10.2008 Saariselkä                        Osanottajia n. 170

 

                  Aihe: Turvallinen Lappi- viranomaisten ja vapaaehtoisten auttamisvalmiudet

                  Tavoite:

Luennot käsittelivät Barents -07 harjoitusta ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaa eri näkökulmista. Lapin Lennoston antama tuki etsintä- ja pelastuspalvelulle, sekä hypotermia olivat myös aiheina.

Lauantain harjoitus toteutettiin rastiharjoituksena, rasteilla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin kylmäsuojausvälineisiin, harjoitella potilasluokitusta, pelastaa vedestä, sekä harjoitella ensiapu, ensivaste ja ensihoitotoimintoja. Päivän lopuksi oli pelastusnäytös: tuolihissistä pelastaminen.

Luennoitsijoina mm. Sisäisenturvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen ja valmiuspäällikkö Janne Koivukoski SM:stä, Lääninvalmiusjohtaja Vesa-Pekka Tervo, Palotarkastaja Timo Törmänen, Esikuntapäällikkö Jari Nykänen ja Ensihoidon vastuu-lääkäri Juhani Juntunen.

  

Esille tullutta:

-       kylmäsuojaus ja riittävien kuntakohtaisten varusteiden hankinta

-       sisäisenturvallisuuden työn sisältö

-       tuolihissistä pelastaminen, helppoa vai vaikeaa?

 

 


XX             9 - 11.10.2009 Saariselkä                                                Osanottajia n. 190 henkeä

 

Aihe: Tunturipelastuksesta pelastuspalveluseminaariin - 20 vuotta kylmästä pelastamista

Tavoite:  Harjoitella ensivastetoimintaa, sekä  potilaiden luokitusta ja tietojen kirjaamista moni potilastilanteessa

Seminaarin aluksi luovutettiin yhteistyökumppaneille tunturipelastuksenviirit kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä. Mielenkiintoisena aiheena oli myös pelastuspalveluseminaarien historiikki ja valokuvakooste.

Seminaarin luennoilla käsiteltiin sisäisenturvallisuuden ohjelmaa eri näkökulmista. Lääkinnällinen aihe oli  Lapin sairaanhoitopiirien alueelle laadittu monipotilas/ suuronnettomuusohjeistus, sekä lshp:n alueelle laadittu traumapotilaiden hoidon ohjeistus.

Lauantain harjoituksessa kuvattiin mökkipalo, jossa loukkaantuu 15 nuorta, sama skenaario toteutettiin neljällä eri kaistalla.  Samana yönä tapahtui  Naantalissa lähes kuvatun skenaarion kaltainen tilanne.

Luennoitsijoina seminaarissa oli mm. Kansliapäällikkö Ritva Viljanen SM,  Eversti Jarmo Vainikka, Ylitarkastaja Merja Söderholm STM, Vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo HUS ja lehtori Paula Poikela RAMK. Sunnuntaipäivän päätti Vapepan puheenjohtajuudesta luopuva legendaarinen ja pitkänlinjan seminaarilainen Kari Lehtola.

 

 

XXI            7-10.10.2010 Saariselkä                                                   Osanottajia n. 210 henkeä

 

                  Aihe: "Sisäinen turvallisuus - viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö"

Tavoite: Tutustuttaa Lapin turvallisuus verkostossa toimivat yhteistyöhön 

suuronnettomuustilanteissa. Seminaarissa tutustuttiin kylmäsuojausperäkärryyn ja

                  Rovaniemelle sijoitettuun suuronnettomuuskonttiin.

                  Seminaaria toteutettiin uudistettuna - seminaari alkoi torstaina toimialaseminaareilla.

                  Toimialaseminaarien toteutuksesta vastasi matkailunturvallisuushanke, Lapin sairaan-                                hoitopiiri ja Vapepa, seminaareista tuli myönteinen palaute ja niitä toivottiin toteutettavaksi myös                       jatkossa. 

                 Perjantai aamuna järjestettiin erillinen rastiharjoitus matkailualan seminaarin osallistujille,                             harjoitus koettiin tarkoituksenmukaiseksi ja niiden säännölliseksi saamista toivottiin.

                 Lauantain harjoituksen skenariona oli linja-auton ja henkilöauton kolari, jossa loukkaantui 50                         henkilöä.Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojausvälintöä. Paikalle perustettiin                       ensihoitopaikaksi 3- modulia käsittävä ilmakaariteltta, ensihoitosuoritettiin lshp:n suro-mopo                          ohjeistuksen mukaisesti.

                  Reijo Rautauoma, Rautauoma säätiöstä lahjoitti seminaarissa kylmäsuojausperä                             kärryn, jossa on varusteet 120 potilaalle ja lämmitettävä ilmakaariteltta. Lahjoitus    oli                   merkittävä lisä lapin pelastuspalvelun varustukseen. Hän piti myös mielenkiintoisen                         luennon perjantaina.

                  Muita luennoitsijoita oli mm. Lapin avin ylijohtaja Timo E.Korva, kansliapäällikkö Ritva                  Viljanen SM, poliisipäällikkö Seppo Kinnunen, Valmiusjohtaja Tom Silfasti,                                                  turvallisuustoimistonpäällikkö Kalevi Tiihonen EK, Vapepan uusi puheenjohtaja kansliapäällikkö                    Hannele Pokka, Pelastusylijohtaja Pentti Partanen SM, poliisijohtaja Pentti Saira SM ja Eero                       Hirvensalo HUS.

 

 

XXII           12 - 15.10.2011 Saariselkä                                              Osanottajia n. 200 henkeä

 

                  Aihe: "Verkostoitunut turvallisuusyhteistyö Lapissa"

      Tavoite: Tutustuttaa osallistujat suuronnettomuuksia varten hankittuun kalustoon,      

       harjoitella lääkinnällistä johtamista, potilasluokitusta, toimintaa ensihoitopaikalla, sekä    

       suunnitella ja kartoittaa potilaiden jatkokuljetukset hoitolaitoksiin.

Kouluttaa Lapin poliiseja ja Vapepan henkilöstöä MSO (Managing Search Operation)  kouluttajiksi sekä etsintäjoukoksi.

Seminaari toteutettiin nelipäiväisenä, keskiviikkona oli Lapin sairaanhoitopiirin ja matkailunturvallisuushankkeen järjestämät toimialakohtaiset seminaarit. Toimiala-kohtaiset seminaarit koettiin hyväksi ja niitä toivottiin jatkossakin. Varsinainen pelastuspalveluseminaari alkoi torstaina, luennoilla käsiteltiin mm. verkosto  yhteistyön mahdollisuuksia, MSO -etsintämenetelmää, ensihoitoa ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun ajankohtaisia asioita. Erityistä kiitosta sai Poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen pitämä luento aiheesta "Viranomaisten arvot, eilen, tänään ja huomenna.   

Perjantai aamuna järjestettiin rengasharjoitus, rasteilla pääsi tutustumaan harjoituksessa käytettävään välineistöön, sekä harjoittelemaan potilasluokitusta ja alkusammutusta.  

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erilaista harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO-harjoitus. MSO  menetelmä perustuu kadonneesta henkilöstä tehtävään profilointiin ja päätelmiin todennäköisemmistä alueista, joista kadonnut voisi löytyä. Etsintälohkot asetetaan tärkeysjärjestykseen, lohkoissa etsintä toteutetaan kolmen hengen partioetsintänä.

Onnettomuusharjoituksen skenariona oli linja-auton ja henkilöauton kolari, jossa loukkaantui 50 henkilöä. Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojaus välineistöä ja testattiin potilaan lämpimänä pitämistä onnettomuuspaikalta - lopulliseen hoitopaikkaan. Paikalle saapui Rovaniemen vartiolentueen helikopterin tuomana Lapin keskussairaalan valmiusryhmä, jonka välittämien tietojen perusteella Lapin keskussairaalassa käynnistettiin valmiudennostoharjoitus.

Luennoitsijoina mm. Vapepan puheenjohtaja Kansliapäällikkö Hannele Pokka, Lapin avin ylijohtaja Timo E.Korva, Pelastusylijohtaja Pentti Partanen, Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen ja MSO-asiantuntija Lage Woutilainen Ruotsista.


Seminaariin osallistui Kansliapäällikkö Ritva Viljasen johdolla Kansliapäällikkö Timo Türkson, Kansainvälisten asioiden osaston päällikkö Triin Toompuu, Pelastus- ja kriisipalvelu-osaston apulaispäällikkö Priit Laanitse Virosta

 

 

XXIII              26.9. - 29.9.2012                Saariselkä                          Osanottajia n. 220 henkeä

 

Aihe:"Vapaaehtoisten ja virnaomaisten yhteistyö, MSO -etsinnän ja                                                                    ravintolapalon suuronnettomuus-harjoituksessa"

    Tavoite: Yhteistoiminnan harjoittaminen, suuronnettomuusvälineistön käyttö ja

 Majoitusyritysten valmiuksien parantaminen suuronnettomuustilanteessa.                       Lääkinnällisen pelastustoimen alueella harjoitellaan ensihoitopaikan perustamista, sekä   psykososiaalisen tuen ja ensihuollontoimintoja.

                  MSO -etsinnän tavoitteena oli kouluttaa osallistujat taajama-etsintään.

Seminaari toteutettiin nelipäiväisenä, keskiviikkona oli Lapin sairaanhoitopiirin toimialaseminaari. Pelastuspalveluseminaari alkoi torstaina, luennot käsittelivät pääosin perjantain harjoitukseen liittyviä teemoja mm. Vapepan resurssien hyödyntämistä turvallisuusyhteistyössä, ilmateitse tapahtuvaa potilaskuljetusta, onnettomuustutkintaa, sekä ensihuoltoa ja psykososiaalista tukea. Kalle Löövin luento SPR:n mahdollisuuksista auttaa kotimaassa oli monille osallistujille uusia asia ja luento avasikin tietämystä  SPR:n kotimaan avustustoiminnasta ja resursseista. Lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalon luento Kriisijohtaja mediassa koettiin mielenkiintoiseksi ja oli suurimmalle osalle kuulijoista uutta asiaa. Eri yhteistyöviranomaiset esittelivät ajankohtaisia asioita omalta toimialaltaan.

Perjantaiaamuna pidettiin kaikille yhteiset lyhyet toimialakohtaiset tietoiskut päivän harjoitukseen liittyen. Lisäksi  järjestettiin erillistä koulutusta harjoituksessa käytettävistä uusista laitteista niitä käyttäville henkilöille, mm. FSD-Group Oy:n digitaalinen alusta tiedonsiirtoon ja Spektikorin sykeilmaisin. Iltapäivän harjoituksesta välitettiin live-kuvaa auditorioon, jolloin seurantaan osallistuvat ja ns. lähtökynnyksellä olevat osallistujat pystyivät seuraamaan kokonaistilannetta.

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erillistä harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO-taajama etsintäharjoitus, sekä esiteltiin Peräpohjolan poliisilaitoksella olevaa etsintään suunniteltua kalustoa, testissä oli myös etsijöihin sijoitetut paikannuslaitteet, joiden avulla etsijät voitiin paikallistaa reaaliajassa. Harjoituksen tavoitteena oli poliisien kouluttaminen etsinnänjohtamiseen, Vapepa -keskuksen toiminta ja Vapepalaisten harjaannuttaminen taajamaetsintään.

      Ravintolapalon suuronnettomuus-harjoituksen alkutilanne on  nestekaasuräjähdys           

      baari/keittiötilassa. Viereisessä luento-salissa on meneillään 40-50 hengen koulutus-        

      tilaisuus, räjähdys aiheuttaa tiloissa palonalkuja, rakenteellisia vaurioita, loukkaantu-        

      misia ja paniikkia, 30 loukkaantuu pyrkiessään ulos.

 

Harjoituksessa käytettiin Lapissa olevaa kylmäsuojaus välineistöä, perustettiin ensihoitopaikka, jossa ensihoitotoimenpiteiden jälkeen suunniteltiin jatkokuljetukset eri hoitolaitoksiin.  ja testattiin potilaan lämpimänä pitämistä onnettomuuspaikalta - lopulliseen hoitopaikkaan. Harjoituksessa korostettiin psykososiaalisentuen ja ensihuollon merkitystä suuronnettomuustilanteissa ja näitä toimintoja harjoiteltiin kiinteänä osana lääkinnällistä pelastustointa. Harjoitukseen liittyen erillisenä osana lshp:n valmiusharjoitus, joka toteutettiin siirtämällä digitaalisen- alustan avulla 20 potilaan triage-kortit Lapin keskussairaalaan, vastaavat potilaat siirrettiin Rovaniemellä Ramk:sta keskussairaalan päivystykseen ja erillisen aikataulun mukaan.

Luennoitsijoina mm. SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula, pelastusylijohtaja Pentti Partanen, lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo, rikosylikomisario Tero Haapala SPR:n kansainvälisen osaston johtaja Kalle Löövi ja poliisijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisi TV seurasi seminaarin kulkua ja teki pelastusharjoituksesta koosteen joka esitettiin vuoden loppupuolella.

 

 XXIV 16.10. - 19.10.2013 Saariselkä Osanottajia n. 150 henkeä

 

Aihe: Suuronnettomuustilanteen hallinta ja johtamistoimintojen koulutus     

Tavoite: Yhteistoiminnan harjoittelu suuronnettomuustilanteessa; pääpaino johtamis- ja tiedotustoimintojen harjoittelussa. Kylmäsuojausvälineistön käyttö ja uusien välineiden testaaminen. Lääkinnällisen pelastustoimen alueella harjoitellaan ensihoitopaikan perustamista, sekä psykososiaalisen tuen ja ensihuollontoimintoja.

MSO -etsinnän tavoitteena oli kouluttaa osallistujat laitos-etsintään.

Seminaari toteutettiin nelipäiväisenä, keskiviikkona oli Lapin sairaanhoitopiirin toimialaseminaari, aiheina ensihoidon muutokset. Pelastuspalveluseminaari alkoi torstaina, luennot käsittelivät ajankohtaisia asioita ja perjantain harjoitukseen liittyviä teemoja mm. ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmä, sekä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen roolia.

Perjantaiaamuna käsiteltiin sisäisenturvallisuuden ohjelmaa, sekä johtamis- ja tiedotustoimintaan liittyviä asioita.

Perjantain iltapäivällä oli kaksi erillistä harjoitusta. Poliisin johtamana pidettiin MSO- laitosetsintäharjoitus. Harjoituksen tavoitteena oli vapaaehtoisten kouluttaminen laitosetsintään.

Suuronnettomuusharjoitus jakautui pienempiin kokonaisuuksiin seuraavasti:

Lääkintäketjun johtaminen ja toiminnan eteneminen, sekä psykososiaalisen huollon johtaminen ja toiminta suuronnettomuus tilanteessa. Johtopaikalla harjoiteltiin viesti-liikennettä ja tiedottamiseen liittyviä toimintoja. Vapaaehtoiset harjoittelivat mm.lääkinnällisiä tukitoimintoja ja huolehtivat ensihuoltoon kuuluvasta muonituksesta. 

Harjoituksessa käytettiin/tutustuttiin Lapissa olevaan suuronnettomuus- ja kylmäsuojauskalustoon,  lisäksi kokeiltiin/testattiin uutta välineistöä. Harjoituksessa korostettiin psykososiaalisentuen ja ensihuollon merkitystä suuronnettomuustilanteissa. 

Luennoitsijoina mm. kansliapäällikkö Päivi Nerg SM, SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula, pelastusylijohtaja evp Pentti Partanen, lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo, Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Tove Ruokoja, poliisijohtaja Seppo Kolehmainen. Poliisijohtaja Pentti Saira, valmiusjohtaja Olli Haikala STM, toimittaja evp Veikko Väänänen ja toimittaja Jyri Tynkkynen Yle.XXV 25. - 27.9.2014 Saariselkä Osanottajia n. 250 henkeä

Aihe: Vapaehtoisten ja viranomaisten yhteistoiminta suurlento-onnettomuuden johtamis- ja pelastustoiminnassa     

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on lentokentän pelastussuunnitelman mukaisesti perehdyttää ja harjoituttaa osallistujat ylivoimatilanteen hallintaan sekä viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistoiminnan organisointiin suurlento- onnettomuus tilanteessa. Harjoituksen toteutuksessa ei noudateta todellisia maakunnallisia ja valtakunnallisia aikaviiveitä.

Luennot käsittelivät SPR:n valmiutta kansallisissa ja kansainvälisissä suuronnettomuuksissa. Lentoyhtiön- ja Finavian roolia suurlento-onnettomuustilanteissa. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäviä sekä suuronnettomuuden lääkinnällistä hoitoketjua ml. onnettomuustilanteen tiedottaminnen.

Lauantaina harjoiteltiin Ivalon lentoasemalla: " RuskaAir:n vuorokone RA6007  AB 319 on reitillä Helsinki - Ivalo lähestymässä Ivalon kenttää. Nattasten tasalla Ivalon lennonjohto saa tiedon moottoriongelmista. Pakkolaskupaikaksi paikantuu Tolosen kylään Saarisuvannonjärven ja Eskottijoentien väliseen maastoon". Onnettomuuskoneessa on miehistön jäseniä ja matkustajia yhteensä 128 henkilöä. Osa on ulkomaalaisia. Osa matkustajista on vaikeasti loukkaantuneita ja osa menehtynyt. 

Esille noussutta:

-      paikalliset resurssit riittämättömät

-      alueellinen ja valtakunnallinen hälytys viipymättä

-      talviaikana kylmään menehtyy paljon uhreja

-      kuljetuskaluston riittämättömyys, lentoevakuointeihin mahdollisimman pian

-      tilanteesta pitkäkestoinen, kenttäsairaalan tarve kyseeseen

-      Vantaan sosiaali- ja kriisikeskus mukaan heti alkuvaiheessa

Ø  psykososiaalisen tuen suunnitelmien laatiminen alueellisesti kattavaksi, joissa Vantaan sosiaali- ja kriisikeskuksen rooli huomioitu

Ø  Vapaaehtoisten kouluttaminen eri tehtäviin, myös lääkinnän tueksi

Julkaisttin "Missä Sie Oot " Lapin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja pelastuspalveluseminaarien historiikkiXXVI 25. - 27.8.2017 Saariselkä Osanottajia n. 221 henkeä

Aihe: Vapaaehtoiset viranomaisten tukena - lapin erityisosaamiset yhteistoiminnan                                järjestelyissä. (Seminaari oli osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa)

 Tavoite:

·         keskushallinnon suuronnettomuus- ja katastrofivalmiudet, riskianalyysit,   hankesuunnitelmien toteutuminen

·         Lapin viranomaisten, Vapepan ja yritysten suuronnettomuusvalmiudet

·         vaativan etsintätilanteen hallinta voimassa olevien toimintasuunnitelmien mukaisesti sekä eri viranomaisten, yhteisöjen ja vapaaehtoisten yhteistyökysymykset - erityisesti johtamistoiminnan, yleisen pelastuspalvelun, lääkinnällisen pelastuspalvelun sekä henkisen huollon toimialakohtaisessa erilliskoulutuksessa uusien toimintamallien ja kalustojen käytössä

Luennot käsittelivät Lapin viranomaisten ja vapaaehtoisten resursseja pelastus- ja avustustehtävissä. Keskus- ja aluehallinnon suuronnettomuusvalmiuksia ja tulevaisuuden haasteita.

Lauantain harjoitus oli vaativaetsintäharjoitus, johon liittyi osaharjoitteina ensihoidon ja henkisen tuen harjoitukset. Etsintäharjoitus käynnistyi 7 v. lapsen katoamisesta Saariselän alueella. Hätäetsintä käynnisti hälytykset laajalle joukolle viranomaisia ja vapaaehtoisia. Etsintään matkalla ollut auto joutui liikenneonnettomuuteen matkalla ja käynnisti ensihoidon harjoituksen. Koko joukko muonitettiin maastoon. Etsintä muuttui loppuvaiheessa rikosepäilyksi ja kakki vapaaehtoiset vedettiin pois maastosta. Tyttö löytyi hyvä kuntoisena.

Esille noussutta:

-      resurssien riittämättömyys, kuljetuskalusto ensihoidossa

-      etsintätilanteissa hätäetsinnässä nopea ja laaja hälytys

-      omaisten huomioiminen, sekä matkailijoiden huomioiminen

-      RPAS-toiminnan hyödyllisyys

Ø  Vapepa-keskus toimi hyvin, lomakkeisiin tarvitaan pientä viilausta, vähentää painetta poliisin tilannejohdosta

Ø  viranomaiset osaa käyttää Vapepa-keskuksen palveluja ja tilata vapaaehtoisia

Ø  muonitus/huolto vapaehtoisille sopiva tehtävä

Ø  hyvä tiedottaminen paikallisesti, vähentää huhuja, tiedotteet oli jaettu majoitusliikkeisiin ja kauppojen jne. oville

Seminaarissa julkaistiin MSO-etsinnän kenttäopas Lapin Vapepalle ja Toiminta ilma-aluksen kanssa maasto-olosuhteissa. Vastaavia oppaita ei Suomessa ole ennen julkaistu. Oppaan teosta vastasivat Lapin poliisi ja Lapin Vapepa 8 henkilöä, joista 4 seminaarien järjestelytyöryhmästä.XXVII 30.-31.10.2019  Luosto Osanottajia n. 80 henkeä

                 Aihe: Viranomaisten ja vapaaehtoisten valmius ja varautuminen tänään ja  tulevai-

                  suudessa.       

 

                      Pelastuspalveluseminaari 27 käynnistyi Pelastusjohtaja Martti Soudunsaaren avaussanoilla.                       Avauspuheessaan Soudunsaari rauhoitteli osallistujia, etteivät viranomaiset ole kaapanneet                       perinteisesti vapaaehtoisvoimin järjestettyä seminaaria, vaikka isommassa roolissa järjes   telyissä nyt mukana. Edelleen taustajoukoista voi löytää tuttuja henkilöitä myös Vapepan riveistä. Pelastuspalveluseminaari 27 on elävä todiste siitä, että viranomaiset ja vapaaehtoiset ovat tehneet merkittävää yhteistyötä Lapissa.

                      Tavoite: Tämän kerran seminaarin teemana oli suunnitella seuraavien vuosien seminaarien                       sisältöä ja harjoituksia. Toisena teemana isona teeman oli testata Termoauton soveltuvuutta                       potilaiden kuljetuksiin suro-tilanteissa. Poikkeuksellisesti tänä vuonna ei järjestetty                       yhteistoimintaharjoitusta ja seminaarin pituus oli vain kaksi päivää. Osallistujia seminaarissa oli                       75, eri viranomaisten ja kuntien edustajia sekä vapaaehtoisia.

                      Luennot: Seminaarin ensimmäisenä päivänä kuultiin ajankohtaiskatsaukset mm. Lapin                       aluehallintovirastosta, poliisista sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Muita aiheita olivat                       varautuminen luonnononnettomuuksiin, Lapin soten tilanne, pelastuspalveluseminaarien                       kooste           ja kansallinen riskiarvio. Iltapäivällä jakauduttiin työpajoihin, joissa käsiteltiin aiheita           kuntien kriisityö, kylien pelastusryhmät, kuntien ja viranomaisten valmius ja varautuminen sään                       ääri-ilmiöissä, pelastuspalveluseminaarien 5-vuotissuunnitelma ja vapaaehtoisten                       osallistuminen yhteistoimintaharjoituksiin sekä suro-tilanteiden vaihtoehtoiset / poikkeukselliset                       kuljetustavat /                     puolustusvoimien ja rajan resurssit.

                      Seminaarissa SPR Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandylle luovutettiin                       tunnustuksena poliisin hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä poliisin hopeinen ansiomitali.                       Tunnustuksen luovutti Poliisipäällikkö Esa Heikkinen Lapin poliisilaitokselta ja kiitti von Pandya                       erinomaisen hyvästä yhteistyöstä ja yhteistyön edistämisestä poliisin ja vapaaehtoisen                       pelastuspalvelun välillä.

                      Toinen seminaaripäivä käynnistyi edellisen päivän ryhmätöiden purulla. Jokainen ryhmä esitteli                       lyhyesti oman työpajaryhmänsä tuloksia. Toisena päivänä seminaarissa kuultiin myös Krivat -                       häiriötilanteiden hallinnan kokonaisuudesta, puolustusvoimien henkilö- ja kalustoresursseista                       viranomaisten tukena, Lapin rajavartioston osallistumisesta pelastustoimintaan, kunnan                       lupauksesta turvallisuudesta arjessa ja hädän hetkellä, huoltovarmuusorganisaation tuesta                       pelastustoimintaan, Lapin vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta sekä vapaaehtoisen                       pelastuspalvelun koordinaatiosta nyt ja tulevaisuudessa. Seminaarin viimeisen puheenvuoron                       piti Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Lopuksi sovittiin, että pelastuspalveluseminaarit jatkuvat                       ja työpajatyöskentelyn ansiokkaat tulokset hyödynnetään tulevissa seminaareissa. Seuraava                       pelastuspalveluseminaari järjestetään Sallassa.


XXVIII 22.10.2020 WEBINAARI Osanottajia n. 100 henkeä

Pelastuspalveluseminaari 28 järjestettiin 22.10.2020 webinaarina

Järjestyksessään 28. Pelastuspalveluseminaari siirtyi digiaikaan ja järjestettiin tänä                  vuonna webinaarina ensimmäistä kertaa pelastuspalveluseminaarien historiassa.                  Alunperin Sallaan suunnitellun seminaarin luentojen sekä harjoituksen teemana olivat                  paikallisten viranomaisten tehtävät suuressa evakuointitilanteessa. Poikkeuksellisen                  korona- ja tulvavuoden seurauksena kolmipäiväiseksi suunniteltu seminaari muuttui                  ensin kaksipäiväiseksi luentoseminaariksi ja lopulta yksipäiväiseksi webinaariksi.

Teemaksi vuoden 2020 pelastuspalveluseminaariin ajankohtaisesi lopulta valikoitui                  viranomaisten ja vapaaehtoisten toiminta pitkäkestoisessa häiriötilanteessa ja                  puheenvuoroja kuultiin pandemian vaikutuksista eri toimijoiden tehtäviin. Osallistujia                  seminaarissa oli tällä kertaa 92. Puheenvuoroissa kuultiin mm. kansalaisten                  kokemuksista viranomaisten korona-viestintään liittyen, vapaaehtoisen palokunnan                  toiminnasta pandemia aikana, pandemian vaikutuksista Lapin pelastuslaitoksen, Lapin                  poliisin, Lapin rajavartioston, LSHP:n ensihoidon sekä Sallan kunnan tehtäviin. Lisäksi                  puheenvuoroja pidettiin Lapin matkailun kohdetason COVID-19 -riskienhallintamallista,                  Covid-19 - tartuntataudista, joka muutti maailmaa, yhteisestä tilannekuvasta,                  kriisiviestinnästä terveydenhuollon erityistilanteissa ja kunnan kriisijohtamisen                  tietovirroista keväällä 2020. Koronan lisäksi käsiteltiin myös sitä, miten selvittiin                  koronan aikaisesta tulvatilanteesta, miten pirstaleista on pitkäkestoisen häiriötilanteen                  johtaminen, millainen on pelastustoimen uudistus sekä millaista on SPR:n korona-                 aikainen toiminta ja kuinka Lapin vapepa osallistui tulva-aikaiseen varautumiseen ja                  tehtäviin. 

Seminaarin lopuksi panelistit ylilääkäri Eero Hirvensalo (HUS), tulosaluejohtaja Teuvo                  Määttä (LSHP), ylikonstaapeli Jari Seppälä (Lapin poliisilaitos) ja kunnan johtaja Erkki                  Parkkinen (Salla) vastasivat osallistujien esittämiin kysymyksiin sekä summasivat                  ajatuksiaan siitä, mitä opittiin vuodesta 2020. Paneelikeskustelua käytiin mm. siitä,                  mitä olisi voitu tehdä toisin, jos käytettävissä olisi ollut se tieto, mitä nyt on ja mistä                  kansalainen parhaiten saa tietoa koronaan liittyviin arjen kysymyksiin.XXIX 27.- 29.10.2021 Saariselkä Osanottajia n. 140 henkeä

 

TILASTO

 

Seminaareja                               24

Kesto yhteensä                          76 vrk

Osanottajia                              4960 henkilöä

 

Suunnittelutyöryhmän tunnit

Valmiuspäällikkö    n.   5700 t

Vapaaehtoiset ryhmän jäsenet  n. 16120 t

Rasti- ym. järjestelyhenkilöstö   n. 11900 t

Yhteensä n. 33720h